บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2557

กสท. มอบสำนักงาน กสทช. หารือแนวทางการออกอากาศช่อง 3 แอนะล็อกตามมติ กสท.
   
     มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)วันนี้ (6 ตุลาคม 2557) ดังนี้ ที่ประชุม กสท. พิจารณาหนังสือที่บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ขอหารือกรณีแนวทางการออกอากาศของโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ระบบแอนะล็อก ตามที่มติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 43/2557 วันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ประชุม กสท. พิจารณาแล้วเห็นว่า มติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 43/2557 วันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางในการดำเนินการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก ดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ระบบแอนะล็อกไว้อย่างชัดเจนแล้ว หากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ฯ ต้องการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติดังกล่าว เกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต สามารถประสานมายังสำนักงาน กสทช. ได้

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 2:44:01 PM)