บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงผลการประชุมคณะกรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า วันนี้ (8 กรกฎาคม 2556) ที่ประชุม กสท.    มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

                        1. ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 118 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 74 ราย กิจการบริการสาธารณะ 18 ราย และกิจการบริการชุมชน 26 ราย

                        2. ที่ประชุม กสท. ได้อนุมัติการให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่จำนวน 173 ช่องรายการ

                        3. ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณาใบอนุญาตโครงข่ายสำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น จำนวน 10 ราย (10 ใบอนุญาต)

                        4. ที่ประชุม กสท. ได้อนุมัติหลักการของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพร้อมแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แนบท้ายประกาศฯ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาของกสทช.และประกาศบังคับใช้ต่อไป

                        5. ที่ประชุม กสท. พิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีการสัมภาษณ์ของรายการปากโป้ง ซึ่งได้มีหลักการไปแล้วว่าขัดต่อมาตรา 37 ของพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ทางที่ประชุมได้มีมติตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหาและผังรายการ ให้พิจารณาอัตราโทษปรับทางปกครองตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 59 (3) ขั้นสูงสุด คือ จำนวน 500,000 บาท และกำหนดให้ทางสำนักงานฯ แจ้งแก่ผู้อำนวยการสถานีและผู้รับใบอนุญาตดำเนินการลงโทษ หรือตักเตือนผู้ดำเนินรายการและพิธีกรรายการ โดยให้คำนึงถึงหลักวิชาชีพของสื่อมวลชนที่จะต้องมีความเป็นกลาง ใช้ภาษาสุภาพ เหมาะสม และให้แจ้งผลการตักเตือนหรือลงโทษแก่ กสท. ทราบด้วย
 
                        6. ที่ประชุม กสท. พิจารณาบทวิเคราะห์การใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อศึกษาและวางแนวทางการใช้คลื่นความถี่วิทยุย่าน 700 MHz โดยมีองค์ประกอบจากสำนักงาน กสทช. จากทั้งกลุ่มภารกิจโทรคมนาคม กลุ่มภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกลุ่มภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

             6.1 ศึกษาพร้อมทั้งกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ (Refarming) ความถี่วิทยุย่าน 470-510 MHz เพื่อนำมาใช้ในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์

             6.2 ศึกษาและเสนอแนะกระบวนการนำไปสู่การยุติสัญญาสัมปทานหรือการอนุญาตเดิมในกิจการโทรทัศน์ที่มีการใช้งานความถี่วิทยุย่าน 700 MHz

              6.3 ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านตามบริเวณชายแดน

                        7. ที่ประชุม กสท. อนุมัติประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. และนำไปสู่การรับฟังความคิดเห็นต่อไป

                        8. ที่ประชุม กสท. เห็นชอบการตัดสิทธิ์การยื่นขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้มีสิทธิยื่นขอทดลองประกอบกิจการที่มิได้ยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการภายในกำหนดเวลาและมิได้มีการยื่นคำขอขยายเวลาตามกำหนด หรือยื่นคำร้องขอยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการล่าช้าต่อคณะกรรมการ จำนวน 926 ราย ทั้งนี้ให้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายในท้องถิ่น โดยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

                        9. ที่ประชุม กสท. อนุมัติแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสถานีวิทยุที่ไม่มีสิทธิ์ยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยให้ยื่นแบบคำร้องและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ภายใน 15 วัน โดยสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 15 วัน

                        10. ที่ประชุม กสท. เห็นชอบเบื้องต้นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ ระดับชาติ พ.ศ. .... ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจะนำไปพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/24/2016 3:43:56 PM)