บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุม ประจำวันที่ 7 กันยายน 2558

วันนี้ (7 กันยายน 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่อง การสร้างความเข้าใจและการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและการยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก โดย 3 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดที่จะร่วมทำบันทึกข้อตกลง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่(อำเภอไชยปราการ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อำเภอเกาะสมุย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม

    นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้สำนักงาน กสทช. เสนอ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ให้ที่ประชุม กสท. ในการประชุมครั้งถัดไป จากกรณีเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ประธาน กสทช. ประธาน กสท. และเลขาธิการ กสทช. ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองกลาง ตามคำสั่งศาลลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ในคดีที่ผู้ประกอบการดิจิตอลทีวี 5 ราย ยื่นฟ้องกรณีได้รับผลกระทบจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยศาลปกครองได้บันทึกในรายงานกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวเกี่ยวกับประเด็นในคดีว่า “เพื่อให้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กสทช. กสท. และสำนักงาน กสทช. รับที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการจัดเรียงลำดับช่องรายการเพื่อให้การจัดเรียงช่องรายการในแต่ละ Platform เป็นแบบเดียวกัน”

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 2:05:34 PM)