บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุม ประจำวันที่ 27 เมษายน 2559

วันนี้ (27 เมษายน 2559) ผศ.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 13/2559 เห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมและสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ... ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสท. โดยให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) พิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้งและเสนอต่อที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
    โดยร่างประกาศฯดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนที่มีความพร้อมสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน และสนับสุนนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการชุมชนที่มีคุณภาพสามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างการมีส่วนร่วมและเกิดความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 51 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

    ต่อมาที่ประชุม กสท. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ทำความเข้าใจกับผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโทรทัศน์และผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายทุกราย โดยจัดทำเป็นประกาศสำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับการนำช่องรายการที่ได้รับอนุญาตไปออกอากาศจะต้องนำไปออกอากาศตามที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น ยกเว้นมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่ไม่สามารถให้บริการออกาอากาศมาตรฐานความคมชัดสูง ให้ออกอากาศในมาตรฐานความคมชัดปกติได้ เนื่องจากมีผู้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมในกรณีการนำช่องรายการทั่วไป ความคมชัดปกติ (SD) ไปออกอากาศผ่านโครงข่ายอื่นเป็นความคมชัดสูง (HD) ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปและประกาศการจัดลำดับบริการโทรทัศน์

    นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. ยังได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันมีการฝ่าฝืนประกาศทั้ง 2 ประกาศหรือไม่ หากพบว่ามีการฝ่าฝืน ให้นำเสนอต่อที่ประชุม 
 

Create by  - 2fellows  admin (5/5/2016 5:52:06 PM)