บอร์ดกองทุน กทปส. นำร่องอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการวิทยุชุมชนที่มีคุณภาพ 500 สถานี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า วันนี้ (7 มิ.ย. 2560) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. โดยมีวาระที่สำคัญในการพิจารณาสนับสนุน ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนนำร่องเป็นครั้งแรกให้แก่สถานีวิทยุชุมชนที่มีคุณภาพ 500 สถานี เป็นเงิน 25,000 บาทต่อหนึ่งสถานี รวมเป็นวงเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 12,500,000 บาท และจะนำเรื่องเข้าที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไป พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้ กสทช. ต้องให้เงินสนับสนุนวิทยุชุมชนที่มีคุณภาพในการดำเนินการ
“การอนุมัติเงินสนับสนุนครั้งนี้เป็นการอนุมัติเงินเพื่อสนับสนุนครั้งแรก เป็นการนำร่องก่อน ซึ่งต่อไปสถานีวิทยุชุมชนที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์นี้ก็จะได้การสนับสนุนเช่นเดียวกัน” นายฐากร กล่าว

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/7/2017 4:24:45 PM)