บอร์ดกองทุน “กทปส.”เห็นชอบตามข้อเสนอของที่ปรึกษากฎหมาย ชี้ “เอ็มอาร์บี” ยื่นขอทุนวัดเรตติ้ง 394.2 ล.ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) แถลงในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ถึงผลการประชุม กทปส.เมื่อวันที่ 8ตุลาคมว่า คณะกรรมการ กทปส. มีมติตามความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ซึ่งเห็นว่าโครงการยื่นขอรับทุนสนับสนุนเพื่อวิจัยวัดระดับความนิยม (เรตติ้ง) ของสถาบันวิจัยพัฒนาสื่อ หรือ เอ็มอาร์บี(Media Research Bureau-MRB)จำนวน 394.2ล้านบาท ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือผู้บริโภคโดยตรง ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯแต่อย่างใด ทั้งนี้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ที่มีนายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการมีความเห็นต่อกรณีดังกล่าวใน2ข้อด้วยกัน 1.ผลผลิตการวิจัยที่เกิดขึ้นในโครงการ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมซึ่งมีฐานะเป็นผู้ประกอบกิจการเอกชน ดังนั้นจึงถือได้ว่า โครงการดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือผู้บริโภคโดยตรง 2.การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการควรร่วมมือกันดำเนินการเอง และควรปล่อยให้เป็นกลไกการแข่งขันในตลาดโทรทัศน์ที่จะเป็นตัวกำหนดจำนวนของผู้จัดให้มีการวัดเรตติ้ง โดยหน่วยงานกำกับดูแลควรมีหน้าที่ออกกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช.จึงมีมติเอกฉันท์เห็นว่า โครงการงานวิจัย เรตติ้งของเอ็มอาร์บีไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 สำหรับโครงการขอทุนสนับสนุนเพื่อวิจัยเรตติ้ง เป็นผลสืบเนื่องจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ โดยมีเป้าหมายควบคุมและกำกับการวัดเรตติ้งให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องของภาคอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย ต่อมาทางบริษัท เดอะ เนลสัน คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดทำเรตติ้ง บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ยื่นหนังสือไปยัง กสทช. และ กทปส. ขอให้พิจารณาทบท

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 11:15:28 AM)