บอร์ด กทค. เคาะประมูล คลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ในปี 2557

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (4 มีนาคม 2557) ที่ประชุม กทค. เห็นชอบแผนการประมูลคลื่นความถี่ในภาพรวมตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ  โดยแผนดังกล่าวได้เสนอให้ดำเนินการเตรียมการ และจัดการประมูลคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ไปพร้อมกันภายในปี 2557 ภายใต้หลักการสำคัญคือต้องจัดให้มีการประมูลก่อนสิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครองหรือสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน โดยให้มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ตามลำดับทีละคลื่นความถี่
    เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า รายละเอียดของกรอบเวลากระบวนการอนุญาตให้ใช้     คลื่นความถี่ 1800 MHz ว่า จะมีการนำเข้าที่ประชุม กสทช. เพื่อเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลในกลางเดือน เมษายน 2557 จากนั้น สำนักงาน กสทช. จะนำร่างประกาศดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะช่วงกลางเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2557  หลังการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การประมูล ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในปลายเดือนมิถุนายน 2557 และจะประกาศเชิญชวนและเผยแพร่สรุปข้อสนเทศ (IM) ฉบับสมบูรณ์ในต้นเดือนกรกฎาคม 2557 กำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นประมูลมารับเอกสาร (30 วัน)       เพื่อใช้ยื่นประมูล ในเดือนกรกฎาคม 2557   จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลกลางเดือนสิงหาคม 2557 และจัดการประมูลในปลายเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งจะพร้อมให้ใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz ได้ในต้นเดือนกันยายน 2557
    ในส่วนของรายละเอียดของกรอบเวลากระบวนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่คลื่น      900 MHz นั้น จะมีการนำเข้าที่ประชุม กสทช. เพื่อเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2557 จากนั้นสำนักงาน กสทช. จะนำร่างประกาศดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2557 และปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การประมูล โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบในกลางเดือนกรกฎาคม 2557 และจะนำร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูล ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ในปลายเดือนกรกฎาคม 2557 จากนั้นจะประกาศเชิญชวน และเผยแพร่ สรุปข้อสนเทศ (IM) ฉบับสมบูรณ์ ในต้นเดือน ตุลาคม 2557 พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นประมูลมารับเอกสาร (30 วัน) เพื่อใช้ในการยื่นประมูลในเดือนตุลาคม 2557 จากนั้นจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลกลางเดือนพฤศจิกายน และจัดการประมูลพร้อมประกาศผลการประมูลปลายเดือนพฤศจิกายน 2557
    สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz เพื่อรองรับการสื่อสารที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน ทำให้การสื่อสารในประเทศไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

Download

  • Press-บอร์ด-กทค-เคาะประมูล-คลื่น-1800-MHz-และ-900-MHz-ในปี-2557.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 11:24:16 AM)