บอร์ด กสท. มีมติให้ “จีเอ็มเอ็ม บี” ผู้ให้บริการกล่อง GMM Z คืนเงินผู้ใช้บริการภายใน 30 วัน หลังยกเลิกช่องรายการ Z Pay TV ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายวันอีกไม่เกินวันละ 1 แสนบาท

      ผศ.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 15 ส.ค. 2559 ครั้งที่ 27/2559 มีมติให้สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งเตือนไปยังบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด ผู้ให้บริการกล่อง GMM Z หลังมีการยกเลิกช่องรายการ Z Pay TV ที่อยู่ในกล่อง ซึ่งบริษัทยังไม่ได้คืนเงินค่าแพ็กเกจให้กับผู้ใช้บริการ โดยให้บริษัทระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และให้คืนเงินผู้ใช้บริการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง หากบริษัทฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และยังมีการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการปรับทางปกครองกับบริษัทในอัตราไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
     ส่วนวาระอื่นนั้น สำนักงาน กสทช. มีมติให้พักการดำเนินรายการของ 2 พิธีกรช่องวอยซ์ ทีวี คือ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล และนายอธึกกิต แสวงสุข ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 ส.ค. 2559 ตามที่วอยซ์ ทีวี เสนอแนวทางการแก้ไขการออกอากาศรายการ Wake up News ต่อสำนักงาน กสทช. เนื่องจาก ม.ล.ณัฏฐกรณ์ ผู้ดำเนินรายการ Wake up News และรายการ Tonight Thailand รวมทั้งนายอธึกกิต ผู้ดำเนินรายการ Wake up News และคอลัมน์ Overview ในรายการ Voice News  ดำเนินรายการในลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2557 และมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
      นอกจากนี้ที่ประชุม กสท. มีมติมอบหมายให้ สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังวอยซ์ ทีวี ให้ใช้ความระมัดระวัง และความละเอียดรอบคอบในการออกอากาศรายการในลักษณะที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายอีกด้วย
       ผศ.ภักดี กล่าวว่า ที่ประชุม กสท. มีมติมอบหมายให้ สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท สิงห์ทอง โปรโมชั่น จำกัด สถานีวิทยุกระจายเสียง พัฒนาสุข เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 104.25 เมกะเฮิรตซ์ ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร เซเว่น เดย์ (seven day) และให้บริษัท เสียงสำราญ จำกัด สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 104.25 เมกะเฮิรตซ์ ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาน้ำเขากวางอ่อน ตราเวชกร รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้ปรับทางปกครองเป็นจำนวนเงิน 5หมื่นบาท และปรับอีกวันละ 5 หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และให้สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งเตือนทางปกครองให้ บริษัท อาร์ แชนแนล จำกัด ช่องรายการ R Channel ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา บีแอล 99, ผลิตภัณฑ์ยา เกร็กคู แคปซูล, ผลิตภัณฑ์ยา แอลเอส พลัส และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้ปรับทางปกครองเป็นจำนวนเงิน 5 แสนบาท และปรับอีกวันละ 1 แสนบาท  ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง  ขณะเดียวกันให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคชั่น จำกัด และบริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ทราบผลการพิจารณา และคำสั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของ บริษัท อาร์ แชนแนล จำกัด ช่องรายการ R Channel มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด ติดตามและกำกับดูแลไม่ให้ช่องรายการ R Channel มีการกระทำอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/15/2016 5:15:27 PM)