บอร์ด กสท. อนุมัติทดลองออกอากาศวิทยุเพิ่มต่อเนื่องเป็น 2,487 สถานีพร้อมอนุมัติโทรทัศน์ดิจิตอลช่องบริการสาธารณะ ประเภทที่สาม

บอร์ด กสท อนุมัติ 4 วาระสำคัญ เพิ่มเติมทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงเพิ่มเป็น 2,487  แห่ง  ทั่วประเทศ พร้อมอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่   รวมทั้งอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ อีก 7 ราย และอนุมัติร่างหนังสือเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สาธารณะประเภทที่สาม ช่องรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน

            พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 29 / 2556 ว่า วันนี้ (13 สิงหาคม 2556) ที่ประชุม กสท. มีมติสำคัญ 4 วาระ ดังนี้

            1. ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 47 ราย (ใบอนุญาต) แบ่งเป็นกิจการประเภทบริการธุรกิจ 38 ราย กิจการประเภทบริการสาธารณะ 3 ราย และกิจการประเภทบริการชุมชน 6 ราย ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 2,487ราย

             2. ที่ประชุม กสท.  มีมติเห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) และอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) จำนวน 9 ช่องรายการ   โดยส่วนใหญ่เป็นช่องรายการในกิจการเคเบิลทีวี

            3. ที่ประชุม มีมติเห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 7 ราย และอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวนทั้งหมด  7  (ราย) ใบอนุญาต แบ่งเป็นระดับชาติ 2 ใบอนุญาต  ได้แก่      1. บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน)   และ 2.บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จำกัด    และระดับท้องถิ่นจำนวน 5 ใบอนุญาต   ได้แก่ 1. บริษัท เสนีศิรินพ เคเบิ้ล จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา  2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัย เคเบิลทีวี จ.สุโขทัย  3.บริษัท ดับบลิววาย เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด จ.พิษณุโลก  4. บริษัทสาคอร์ป จำกัด จ.สมุทรปราการ และ5.บริษัทสแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครให้ผู้รับใบอนุญาตช่องรายการจะต้องเผยแพร่ช่องรายการของตนเองผ่านโครงข่ายที่ได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้น ห้ามนำไปเผยแพร่ในโครงข่ายที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต หากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะถูกนำมาพิจารณาในการต่อใบอนุญาตในปีต่อไป

            4. ที่ประชุม กสท. มีมติรับทราบรายงานผลการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและการแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือเชิญชวนขอรับใบอุนญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน    ซึ่งที่ประชุม กสท. ได้รับทราบและอนุมัติร่างหนังสือเชิญชวน ดังกล่าว และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการต่อไป

โดยคาดว่า สำนักงาน กสทช. จะประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทที่สาม ฯ ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์  ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ฯ ได้  และกำหนดให้ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นเอกสารได้ไม่เกินต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 และหลังจากนั้นจะออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ให้ประกอบกิจการในระบบดิจิตอล รัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชนได้ต่อไป


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-ผลการประชุม-กสท-13-ส-ค-Final.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 4:04:28 PM)