ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz คึกคัก ผู้ประกอบการ 4 รายพร้อมสู้ชิงคลื่น ดันประเทศไทยก้าวสู่เทคโนโลยีโทรคมนาคมทันสมัยรับเศรษฐกิจดิจิตอล

    พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า บรรยากาศการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย              ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด       3.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อลงทะเบียนและจับสลากเลือกห้องประมูล โดยการประมูลรอบแรกได้เริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น.
ประธาน กทค. กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการประมูลในวันนี้ กทค. กำหนดให้ใช้วิธีการประมูลในรูปแบบของการเปิดประมูลชุดคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz พร้อมกันทั้ง 2 ชุดคลื่นความถี่ และดำเนินการประมูลหลายรอบ โดยราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ (Simultaneous Ascending Bid Auction) ผู้เข้าร่วมการประมูลจะเสนอราคาสำหรับชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการจะประมูล โดยผู้เข้าร่วมประมูลมีสิทธิจะเสนอราคาชุดคลื่นความถี่ชุดใดชุดหนึ่งก็ได้ แต่มีโอกาสเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ได้เพียงชุดเดียว การประมูลแต่ละรอบผู้เข้าร่วมการประมูลจะมีเวลา 15 นาทีในการเสนอราคา
สำหรับการประมูลรอบแรกผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายจะต้องเสนอราคาในชุดคลื่นความถี่ชุดใดชุดหนึ่งที่ราคา 16,708 ล้านบาท จากนั้นหากเสนอราคาจะต้องเสนอราคาครั้งละ 5% ของราคาขั้นต่ำ 15,912 ล้านบาท คิดเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 796 ล้านบาท แต่เมื่อราคาถึง 19,890 ล้านบาท การเสนอราคาจะปรับเป็นเสนอราคาครั้งละ 2.5% ของราคาขั้นต่ำ 15,912 ล้านบาท คิดเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 398 ล้านบาท จากนั้นโปรแกรมในการประมูลจะประมวลผล และจะประกาศผลการประมูลของรอบนั้น ๆ ภายในเวลา 5 นาทีก่อนการประมูลรอบต่อไปจะเริ่มขึ้น ซึ่งรวมแล้วจะใช้เวลาแต่ละรอบประมาณ 20 นาที โดยเริ่มทำการประมูลตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลมีสิทธิไม่เสนอราคา (Waiver) ได้ 3 ครั้งตลอดระยะเวลาการประมูลโดยสามารถใช้สิทธิได้ 2 วิธี คือ 1. แจ้งใช้สิทธิ และ 2. ไม่เสนอราคาตามระยะเวลาที่กำหนด
ประธาน กทค. กล่าวว่า ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลเมื่อเข้าห้องประมูลแล้วจะไม่สามารถออกนอกพื้นที่ที่กำหนดได้จนกว่าจะสิ้นสุดการประมูล ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมประมูลออกจากพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งหากมีการออกจากห้องประมูลจะไม่อนุญาตให้กลับเข้าห้องประมูลได้อีก ซึ่งเป็นกฎของการประมูลที่ต้องหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น โดยในส่วนของอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ของว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงาน กสทช. ได้จัดเตรียมให้ผู้เข้าร่วมประมูลในห้องประมูลเรียบร้อยแล้ว
    อย่างไรก็ดีการประมูลแต่ละล็อต หรือแต่ละชุดคลื่นความถี่ จะสิ้นสุดลงในรอบการประมูลช่วงสุดท้าย เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลรายใดเสนอราคาอีก และเมื่อการประมูลทุกล็อตสิ้นสุดลง จะถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการประมูลชุดคลื่นความถี่ โดยภายหลังการประมูลเสร็จสิ้น จะมีการประกาศผลการประมูลภายใน 7 วัน โดย กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลภายหลังจากผู้เข้าร่วมการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประมูล
 

Download

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 2:44:28 PM)