ผลการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม วันที่ 29 ตุลาคม 2556

กทค.พิจารณา 2 วาระหลัก กรณี บมจ.ไทยคม ขอเพิ่มบริการโครงข่ายภายสื่อสารผ่านดาวเทียมภายใต้ใบอนุญาตแบบที่สาม และพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ...

          พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) แถลงผลการประชุม กทค. ครั้งที่ 38/2556 โดยมี 2 วาระสำคัญดังนี้

          วาระที่ 1 ที่ประชุม กทค. มีมติให้นำเรื่องที่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ขอเพิ่มบริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ส่งให้คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร พิจารณาให้ความเห็นก่อนนำกลับเข้าสู่ที่ประชุม กทค. อีกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  มีหนังสือลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ยื่นขอเพิ่มบริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม โดยมีความประสงค์จะใช้ตำแหน่งวงโคจรที่ 78.5 องศาตะวันออก ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาต

          วาระที่ 2 ที่ประชุม กทค. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ... หลังจากที่ได้มีการนำ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) กับผู้ประกอบการทีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการนำเสนอร่างประกาศดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม กสทช. และนำเข้าสู่ประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป ประเด็นที่น่าสนใจของ (ร่าง) ประกาศนี้คือ อัตราค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อนั้น จะเป็นไปตามมาตรฐานการคำนวณที่อยู่ในราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศไปแล้ว ส่วนในเรื่องการไกล่เกลี่ย จะมีการจัดให้มีการไกล่เกลี่ย ถ้าหากคู่กรณีร้องขอ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-ผลการประชุม_กทค-_29-10-56.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 12:20:53 PM)