ผลการประชุมบอร์ด กสทช. วันที่ 20 พ.ค. 2558

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (20 พ.ค. 2558) ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติผลการพิจารณากรณีบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์(1998) จำกัด(มหาชน) เข้าซื้อหุ้นบริษัทเอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำกัด ผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ดังนี้ เห็นชอบตามความเห็นของอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ว่าเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของ กสทช.  และมอบหมายให้บอร์ด กสท. มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวกับมาตรา 27 (17) ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31  โดยให้บอร์ด กสท. พิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
     จากนั้น ที่ประชุม กสทช. รับทราบเรื่องที่บอร์ด กสท. ได้ทำหนังสือสอบถามเรื่องการเลื่อนจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่  2 ออกไป 1 ปี ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ ป.ป.ช. และให้ตอบกลับมาภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  และหากได้รับหนังสือตอบกลับมาจะมีการประชุม กสทช. วาระพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ทันที   ทั้งนี้ หากไม่ได้รับหนังสือตอบกลับภายในวันที่ 24 พ.ค. 2558 ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดจ่ายเงินค่าประมูลที่ 2 ผู้ประกอบการก็จะต้องชำระเงินค่าประมูลตามกำหนดเดิม แต่เนื่องจากวันที่ 24 พ.ค. 2558 ตรงกับวันอาทิตย์ผู้ประกอบการสามารถชำระเงินค่าประมูลได้จนถึงวันจันทร์  การเลื่อนการจ่ายค่าประมูลดิจิตอลทีวีนี้ไม่ใช่เป็นการบังคับโดยทั่วไปแล้ว เนื่องจากบริษัท กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จำกัด (ช่อง 7) ได้ชำระเงินค่าประมูลในงวดที่ 2 แล้ว
      ด้านความคืบหน้าเกี่ยวการประชาสัมพันธ์ดิจิตอลทีวี ที่ประชุม กสทช. ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) โครงการจัดจ้างผู้ผลิตและจัดการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อและ กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ใน ระบบดิจิตอล ในกรอบวงเงิน 63 ล้านบาท โดยวิธีประกวดราคา โดยจะออกประกาศคำสั่งประกวดราคาภายในวันจันทร์นี้ เพื่อเชิญชวนให้บริษัทที่สนใจมาร่วมดำเนินการ และได้ให้สำนักงานตั้งคณะทำงานที่จะประชาสัมพันธ์ด้านโครงข่ายดิจิตอลทีวี โดยมี กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นที่ปรึกษา และคณะทำงานด้านการแจกคูปองเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการกล่องเซ็ต ท็อปบ็อกซ์ที่เข้าร่วมโครงการและประสานความร่วมมือในการทำประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้กับประชาชนร่วมกัน โดยมี กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นที่ปรึกษา 
     หลังจากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบต่อสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป การปรับปรุงแผนความถี่วิทยุดังกล่าวนี้ จะทำให้มีการดำเนินการติดตั้งสถานีฐานดิจิตอลทีวีเสริมอีก 132 สถานี จากเดิมที่มีสถานีหลัก 39 สถานี รวมเป็น 171 สถานี เพื่อให้โครงข่ายดิจิตอลทีวีมีความครอบคลุมพื้นการรับชมได้อย่างทั่วถึงมาก ขึ้น
      สุดท้าย ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ร่างประกาศดังกล่าวจะกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ต้องจัดให้มีการบันทึกเทปรายการของตนไว้ให้ กสทช. ตรวจสอบ โดยสำหรับรายการที่ออกอากาศทางโทรทัศน์นั้นให้มีการจัดเก็บไว้ 60 วัน และสำหรับรายการที่ออกอากาศทางวิทยุให้มีการจัดเก็บไว้ 45 วัน จากเดิมที่ต้องจัดให้มีการบันทึกเทปรายการไว้ 30 วัน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 11:08:50 AM)