ผลการประชุม กสท. ครั้งที่ 16/2560 วันที่ 12 มิถุนายน 2560

         ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 
วันที่ 12 มิ.ย. 2560 มีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
จำนวน 3 ราย เป็นเวลา 30 วัน ได้แก่ ช่อง DTV ข่าวท้องถิ่น ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม เรนโบว์ทีวี และช่องเบสท์ ชาแนล (BEST CHANNEL)
         ขณะเดียวกัน ที่ประชุม กสท. มีมติให้สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 4 ราย 
ได้แก่ ช่อง NTV ช่อง H plus Channel ช่อง สถานี NEWS 1 และช่อง มงคล แชลแนล 
ให้ชำระค่าธรรมเนียมให้ครบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 30 วัน และให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ในการให้บริการช่องรายการที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตทันทีที่คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้
         นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. มีมติให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด เปลี่ยนแปลงชื่อช่อง Discovery HD World เป็นชื่อช่อง Discovery Asia และมีมติอนุญาตให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ดำเนินการหยุดให้บริการ AIS Playbox บางส่วนเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการช่วงระหว่าง
วันที่ 18-24 มิ.ย. 2560 และระหว่างวันที่ 25-30 มิ.ย. 2560 ระหว่างเวลา 01.00-05.00 น. โดยให้รายงานผลการดำเนินการและผลกระทบต่อผู้ใช้บริการมายังสำนักงาน กสทช. ภายใน 7 วัน หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/12/2017 4:35:00 PM)