ผลการประชุม กสท. ครั้งที่ 38/2559 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

     ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 7 พ.ย. 2559 มีมติอนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ระดับชาติ เพิ่มเติมขอบเขตการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานีโทรคมนาคมดอยผาหงส์ จังหวัดเชียงใหม่ สถานีทวนสัญญาณเขา 716 จังหวัดลำปาง สถานีโทรคมนาคมเขาแผงม้า จังหวัดสระบุรี และสถานีทวนสัญญาณเขาห้วยหินฝน จังหวัดเชียงใหม่

     นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must carry) และให้สำนักงาน กสทช. นำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
--------------------------------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/8/2016 9:28:44 AM)