ผลการประชุม กสท. ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

     ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 7 ก.พ. 2560 ได้อนุมัติให้มีการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีแก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2559 เป็นระยะเวลา 30 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ถือเป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งหมด เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ซึ่งการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ให้เป็นไปตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 รวมทั้งการออกอากาศรายการเดินหน้าประเทศไทย รายการคืนความสุขให้คนในชาติ และรายการที่เกี่ยวกับ คสช. ให้นับจำนวนชั่วโมงที่ออกอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่า เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตรายปี ส่วนการออกอากาศรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รายการที่เกี่ยวกับการพระราชกรณียกิจ แนวความคิด และปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสารคดีเทิดพระเกียรติพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ให้นับจำนวนชั่วโมงที่ออกอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
     รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมได้สนับสนุนให้เร่งแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ เพื่อผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ในการดำเนินการจัดทำบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเดิมในวันที่ 6 ก.พ. 2560 และให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์พื้นฐาน โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) เพื่อขอรับการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวต่อไป
     นอกจากนี้ที่ประชุม กสท. มีมติให้ระงับการออกอากาศรายการ The Daily Dose เป็นระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว่ารายการ The Daily Dose ออกอากาศช่อง VOICE TV เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง “ขัดแย้งเพราะตุลาการ (ไม่) ภิวัฒน์” เนื้อหาเป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม และนำข้อเท็จจริงมาเสนอไม่ครบถ้วนขัดต่อประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557
ที่ประชุม กสท. ยังมีมติให้สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และช่องรายการ MCOT HD เปลี่ยนระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง The Extra วงการร้าย วงการรัก จากระดับความเหมาะสม น13 เป็น น18 และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือขอความร่วมมือ ให้ระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหารายการและจัดระดับความเหมาะสมรายการให้ถูกต้อง

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/8/2017 9:00:17 AM)