พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงาน กสทช. และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้เล็งเห็นความสำคัของการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการพัฒนาประเทศ จึงได้เห็นชอบให้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ซึ่งให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย ให้เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นำที่ดี มีวินัย    รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ  อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชนในการป้องกันประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกันในการสนับสนุนด้านงานวิชาการ  เทคโนโลยี การศึกษา การวิจัย และดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

     บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันทางวิชาการฉบับนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดในการสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร   การเพิ่มพูนขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การปฏิบัติการ  และการดำเนินงานขององค์กร  เพื่อรองรับการแข่งขันในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศไทย ด้วย

     นับจากนี้สำนักงาน กสทช. และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ตามวัตถุประสงค์แห่งความร่วมมือ ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อพัฒนาประเทศให้ มีความมั่นคงไพบูลย์  

     กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ลำดับแรก ที่สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาดำเนินการร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ต่อจากนี้ ได้แก่การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา และทรงรับราชการที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปีพุทธศักราช 2558 โดยสำนักงาน กสทช. จะพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ และจัดทำ Enterprise Architecture โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก  เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงวางรากฐานไว้

     ระบบเครือข่ายสารสนเทศนี้ เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศหลัก และมีบทบาทสำคัญในทุกขั้นตอนของการจัดการการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพทรุดโทรมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดใช้งาน มานานกว่า 10 ปีแล้ว  มีปัญหาด้านการบำรุง รักษาโครงข่าย ระบบสายใยแก้ว      

     อีกทั้ง อุปกรณ์บางอย่างไม่มีจำหน่ายแล้ว เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตยกเลิกสายการผลิต  เมื่ออุปกรณ์เกิดชำรุด เสียหาย จึงไม่สามารถหาอุปกรณ์ทดแทนได้ ดังนั้น จึงขาดประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

     สำนักงาน กสทช. ขอร่วมสานต่อพระปณิธานในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนายร้อยฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ออกไปเป็นทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกให้เป็นผู้นำหน่วยที่มีสติปัญญารอบรู้  มีความก้าวหน้า ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก และสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การนำไปปฏิบัติหน้าที่บังคับบัญชาทหาร ตลอดจน  ภัยคุกคามประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น การต่อต้านภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสำนักงาน กสทช. จะได้พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อร่วมปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ ที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานไว้และในมหามงคลวโรกาสที่ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา และทรงรับราชการที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ครบ 35 ปี ในปี พุทธศักราช  2558   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนไทย  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมอาจารย์ของพวกเรา ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้ทราบเป็นระยะ จากนี้ไป

     พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556  เวลา 13.30 -16.00  น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2  สำนักงาน กสทช. โดยมี พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี เป็นประธานในพิธีลงนามฯ และมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ พลโท พอพล มณีรินทร์  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจโทรคมนาคม และพลตรี อำนาจ รัตนภานพ เป็นผู้แทนของหน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร เลขานุการ ประธาน กสทช. เข้าร่วมงาน รวมทั้งคณะผู้บริหาร/พนักงาน สำนักงาน กสทช. คณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพันโท วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองทัพบก เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

      ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กองทัพบก ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาบรรเลงและขับร้อง โดยวงดุริยางค์สากล  กองดุริยางค์กองทัพบก  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 อันจะเวียนมาบรรจบครบรอบในวาระอันใกล้นี้ด้วย อาทิ  บทเพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้  ใกล้รุ่ง ยามเย็น ชะตาชีวิต มาร์ชราชวัลลภ  เราสู้  แผ่นดินของเรา และบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด เป็นต้น

Download

  • Press_releaseMOU-CRMA-2-NOV-2013.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 12:08:44 PM)