วันนี้ (11 ก.ย. 58) สำนักงาน กสทช. เปิดประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz พร้อมตอบทุกคำถามเพื่อผู้เข้ารับคำขอเข้าใจ และกรอกเอกสารอย่างถูกต้อง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูล 1800 MHz โดยได้เผยแพร่เอกสารInformation Memorandum (IM) และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามารับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตได้ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 28 กันยายน 2558 นั้น จนถึงวันนี้ (11 ก.ย. 2558) มีผู้ที่เข้ามารับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตจำนวน 7 บริษัท (4 กลุ่มบริษัท) ได้แก่ 1.บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 3.บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด 4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวเคชั่น จำกัด 5.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด 6.บริษัท ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 7.บริษัท เรียล มูฟ จำกัด

    สำหรับวันนี้ (11 ก.ย. 2558) สำนักงาน กสทช. ได้มีการจัดการประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต รวมทั้งอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการยื่นคำขอรับใบอนุญาต (Public Information Session) แก่ผู้ที่เข้ามารับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อให้เข้าใจในวิธีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในประกาศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยจะมีการบรรยายภาพรวมการดำเนินการประมูลคลื่น 1800 MHz การเตรียมการก่อนยื่นคำขออนุญาต ข้อแนะนำการจัดทำเอกสาร ภาพรวมเอกสารหลักฐาน รวมถึงวิธีการกรอกและเตรียมเอกสาร ซึ่งหลังจากวันประชุมชี้แจงการกรอบคำขอในวันนี้แล้ว ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลยังสามารถมารับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตได้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2558

    หลังจากนั้น ในวันที่ 30 กันยายน 2558 จะเปิดให้ยื่นเอกสารคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ จากนั้นในวันที่ 30 กันยายน – 21 ตุลาคม 2558 สำนักงานจะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 และจะจัดให้มีการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

    นายฐากร กล่าวว่า ในส่วนของการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เมื่อวานนี้ (10 ก.ย. 2558) ที่ประชุม กทค. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz สำหรับสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz มีรายละเอียดเหมือนหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz โดยมีส่วนที่แตกต่างคือ 1.เรื่องความครอบคลุมของโครงข่าย กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดการจัดให้มีโครงข่ายเพื่อให้บริการอย่างน้อย 50% ภายใน 4 ปี และไม่น้อยกว่า 80% ภายใน 8 ปี เพื่อเป็นการประกันการใช้งานคลื่นความถี่และให้มีการกระจายบริการให้ทั่วถึงเพิ่มขึ้น  2.ราคาขั้นต่ำและงวดการชำระเงินประมูล โดยราคาขั้นต่ำในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลมากกว่า 2 ราย จะอยู่ที่ 12,864 ล้านบาท ส่วนกรณีที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 2 ราย ราคาขั้นต่ำจะอยู่ที่ 16,080 ล้านบาท สำหรับงวดการชำระเงินค่าประมูลจะแบ่งการชำระออกเป็น  3 งวด โดยงวดแรกชำระ 50% งวดที่ 2 ชำระ 25% งวดที่ 3 ชำระ 25% เช่นเดิม ยกเว้นในกรณีที่ราคาประมูลสูงสุดมากกว่า 100% (หรือ 16,080 ล้านบาท) จะแบ่งการชำระออกเป็น 4 งวด โดยค่าประมูล 16,080 ล้านบาท แบ่งชำระเป็น 3 งวด ส่วนเหลือชำระในงวดที่ 4     ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสมยอมราคาจากการเปิดเผยวงเงินประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายในตอนที่ไปกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาประมูล 3.เงื่อนไขในส่วนของมาตรการทางสังคมและการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อเปิดให้บริการแล้วอัตราค่าบริการทั่วไปจะต้องถูกลงกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของอัตราค่าบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHZ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และต้องมีแพ็คเกจพิเศษที่มีราคาถูกกว่าปกติสำหรับผู้มีรายได้น้อย  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่นเดียวกับเงื่อนไขในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในส่วนของวันประมูลยังไม่มติในเรื่องนี้ออกมา ต้องผลการประชุม กสทช. ในวันพุธที่ 16 ก.ย. 2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 1:53:25 PM)