สำนักงาน กสทช. เปิดตัววารสาร กสทช. ประจำปี 2559 (NBTC Annual Review 2016) “SUSTAINABLE KNOWLEDGE PLATFORM”

     สำนักงาน กสทช.  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ จัดงานเปิดตัว วารสาร กสทช. ประจำปี 2559 (NBTC Annual Review 2016) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่   การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ   
     พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต การดำเนินธุรกิจ  การอยู่ร่วมกันในสังคม  และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก  โดยในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องอาศัยการศึกษา  ค้นคว้า และวิจัย ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน
     การเปิดตัว วารสาร กสทช. ในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และ ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถส่งบทความและงานวิจัยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร กสทช. โดยมีสำนักงาน กสทช. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ดังกล่าว
     สำหรับ วารสาร กสทช. นี้มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่เป็นรายปี  ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในรอบปีนั้นๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์ของสำนักงาน กสทช. ในการสร้าง “SUSTAINABLE KNOWLEDGE PLATFORM” ในด้านการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และพัฒนาให้สำนักงาน กสทช. เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและต่อยอด องค์ความรู้ในอันที่จะช่วยยกระดับประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป  
     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. มีแผนในการพัฒนาคุณภาพวารสาร กสทช. ให้ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center: TCI) และฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารระดับสากลต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยในงานเปิดตัววารสาร กสทช. ประจำปี 2559 มีกิจกรรมการเสวนาบทความกิตติมศักดิ์  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเป็นแนวทางในการเขียนบทความให้แก่ผู้ที่สนใจ  รวมทั้งมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI จัดแสดงด้วย
 

Create by  -   (12/24/2016 10:03:34 PM)