สำนักงาน กสทช. จัดประชุมนานาชาติเพื่อรองรับการบริการ และกำหนดแนวทาง Over the top ในภูมิภาคอาเซียน

     สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อ Over the top หรือ OTT ระหว่างวันที่ 
12-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ประกอบด้วย
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ OTT และหน่วยงานกำกับดูแลจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นผลจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้เห็นชอบร่วมกันในการประชุมสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Telecommunications Regulators’ Council (ATRC) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ให้มีการเปิดเวทีเพื่อให้ผู้ลงทุนในโครงข่ายโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ OTT และหน่วยงานกำกับดูแล ได้ร่วมหารือ และอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือของอาเซียนในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อรองรับบริการ OTT ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยสำนักงาน กสทช. จะนำผลของการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ATRC เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

          การประชุมครั้งนี้ มีการหารือกันในหลายประเด็น เช่น ภาพรวมของบริการ OTT โอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ความท้าทายในเรื่องการกำกับดูแล และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยรูปแบบจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันในทุกประเด็น และมีผู้ดำเนินการประชุมคือ ดร.ปีเตอร์ เลิฟล็อค (Peter Lovelock) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Technology Research Project Corporate (TRPC) มีประสบการณ์ตรงด้านโทรคมนาคมกว่า 25 ปี

         ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานกำกับดูแลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานในส่วนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และผู้ให้บริการ OTT ในภูมิภาคอาเซียน เช่น Line Netflix และ iFilx เป็นต้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำไปสู่การร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับบริการ OTT โดยเฉพาะการให้บริการสื่อสารในลักษณะสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Networking Service (SNS) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนพร้อมทั้งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในภูมิภาคต่อไป

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/12/2017 3:19:30 PM)