สำนักงาน กสทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ดึงประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อป้องกันปัญหาการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

วันนี้ 12 มีนาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. .... ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. โดยมีนายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้กว่า 250 คน

     นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กสทช. กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (13) ได้บัญญัติให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ และคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และมาตรา 31 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม มิให้มีการดำเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และตามมาตรา 31 วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดำเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด ให้ กสทช. มีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการดังกล่าวได้ ดังนั้น กสทช. จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้มีการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมีการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อบริการที่ตนพึงพอใจได้

     นายประวิทย์ กล่าวต่อไปว่า ในด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้มีการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำเป็นที่เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และมีการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนในด้านกิจการโทรคมนาคม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา และมอบหมายให้

     สำนักงาน กสทช. จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะขึ้นในวันนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และเป็นการเปิดโอกาสอันดีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นมาตรการกำกับดูแลการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมต่อไป             
     ด้านนายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศนั้น ได้มีการดำเนินการโดยแยกเป็นสองส่วน ส่วนแรก เป็นการรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2558 และส่วนที่สอง เป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยการชี้แจงร่างประกาศฯ และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ  โดยภายหลังจากการประชุมฯ ในวันนี้แล้ว ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ สามารถจัดส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแบบแสดงความคิดเห็นตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด และนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นมายังสำนักงาน กสทช. ใน 3 ช่อง คือ
                 1. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [email protected] โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ”
                 2. นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ ดังนี้
                  “สำนักงาน กสทช. (สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โดยขอให้วงเล็บมุมซอง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ”
                 3. ทางโทรสาร: 02 118 3789 โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ”

     ทั้งนี้ ต้องนำส่งภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558 นี้ ก่อนที่ทางสำนักงาน กสทช. จะรวบรวมและสรุปเสนอต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และ กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป โดยผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2634-6115 หรือ 0-2634-6122

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:18:03 PM)