สำนักงาน กสทช. จัดรอบทดลองทดสอบโปรแกรมประมูลดิจิตอลทีวี (Pre-Mock Auction) สำหรับสื่อมวลชนก่อนจะจัดให้มีการจำลองประมูล (Mock Auction)

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) กล่าวว่า การทดลองทดสอบประมูลคลื่นความถี่ (Pre-Mock Auction) เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรอบก่อนจะจัดให้มีการจำลองประมูลสำหรับสื่อมวลชนที่จัดขึ้นในวันนี้ (1 กรกฎาคม 2556) เป็นการจัดขึ้นเพื่อทดสอบและทดลองใช้งานตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลฯ เพื่อนำข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาโปรแกรมจำลองการประมูล โดยโปรแกรม และฮาร์ดแวร์ ที่ใช้ในการ Pre-Mock Auction ครั้งนี้เป็นโปรแกรมที่สำนักงาน กสทช. จัดทำขึ้นโดยเฉพาะไม่ใช่โปรแกรมที่จะใช้ในการประมูลจริง รวมถึงได้กำหนดราคาเริ่มต้นสำหรับการประมูล ราคาในการเสนอราคาเพิ่ม (เคาะครั้งละ) และจำนวนใบอนุญาตที่จะนำมาประมูลสำหรับใช้ในครั้งนี้โดยเฉพาะด้วย

                        พ.อ. ดร. นที ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนการดำเนินการในวันนี้จะทำแบบจำลองลักษณะสถานการณ์จริง เริ่มจากสื่อมวลชนที่เข้าร่วมการทดลองทดสอบฯ จะแบ่งกลุ่มออกเป็น 15 กลุ่ม จากนั้นแต่ละกลุ่มก็จะส่งตัวแทนแต่ละบริษัทจะได้รับแบบจำลองธุรกิจพร้อมวงเงินสำหรับประมูลให้ด้วย โดยในรอบนี้จะกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลไว้ที่ 1,510 ล้านบาท กำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 1,510 ล้านบาท กำหนดการเสนอราคาเพิ่มครั้งละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ มีจำนวนใบอนุญาตสำหรับการประมูลครั้งนี้ 7 ใบอนุญาต

 

                        เริ่มต้นการประมูลสื่อมวลชนจะทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบด้วย User และPassword ที่ได้รับ ก็จะเข้ามาสู่หน้าจอการประมูล ซึ่งจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการประมูลข้อมูลผู้เข้าร่วมประมูล เงื่อนไขการประมูลและปุ่มกดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมูล เมื่อกรรมการให้เริ่มมีการประมูล สื่อมวลชนที่เข้าร่วมประมูลต้องกดเสนอราคาใน 5 นาทีแรก โดยราคาที่เสนอจะแสดงที่ราคาเริ่มต้นตามใบอนุญาตของแต่ละหมวดหมู่การให้บริการ จากนั้นสื่อมวลชนต้องกดยืนยันเพื่อยืนยันราคาที่ได้เสนอ ถ้าสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมประมูลไม่เสนอราคาภายใน 5 นาทีแรก ผู้เข้าร่วมประมูลจะถูกตัดสิทธิการเป็นผู้เข้าร่วมประมูลทันที

 

                        ในการประมูลผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดในระหว่างการประมูล โดยระบบจะแสดงสถานะของผู้ประมูลได้แก่ ลำดับผลสถานะ และการมีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล ราคาที่เสนอปัจจุบัน และสถานะว่ายังมีสิทธิเป็นผู้ชนะ ราคาต่ำสุดของผู้มีสิทธิชนะการประมูล

 

                        รองประธาน กสทช. กล่าวว่า รูปแบบการประมูลในการทดลองทดสอบประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรอบก่อนจะจัดให้มีการจำลองประมูล (PreMock Auction)จะใช้วิธีการประมูลแบบการแข่งขันเสนอราคาใบอนุญาตเพิ่มขึ้น หรือฟอร์เวิร์ด อ็อกชั่น เช่นเดี่ยวกับการประมูลจริง มีการกำหนดให้ใช้เวลา 60 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่เท่ากับการประมูลจริง โดยภายใน 60 นาที ผู้เข้าประมูลแต่ละรายจะเคาะราคาเข้ามากี่ครั้งก็ได้ โดยการเคาะแต่ละครั้งจะมีราคาเพิ่มขึ้นตามที่กำหนด ในครั้งนี้คือครั้งละ 5 ล้านบาท กรณีที่ครบ 60 นาทีแล้วยังมีผู้เสนอราคาเท่ากันเกินกว่าจำนวนช่องที่เปิดประมูล จะต่อเวลาเพิ่มอีกครั้งละ 5 นาที เมื่อสิ้นสุดการขยายเวลา และไม่มีการเสนอราคาเพิ่มขึ้น ระบบจะยุติการประมูลและให้ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาเท่ากันจับฉลากหาผู้ชนะการประมูล เมื่อจบการประมูลผู้เสนอราคาสูงสุดไล่ลงมาตามจำนวนช่องที่เปิดประมูลจะเป็นผู้ชนะการประมูล สำหรับกรณีครบ 5 นาทีแรก แล้วพบว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใบอนุญาตที่มี ระบบจะขึ้นข้อความเตือน และจะยุติการประมูลในครั้งนี้

 

                        หลังจากวันนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดลองทดสอบประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรอบก่อนจะจัดให้มีการจำลองประมูล (Pre-Mock Auction) ในวันนี้ไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สร้างโดย  - 2fellows  admin (24/3/2559 17:04:52)