สำนักงาน กสทช. จับมือ สตช. ออกตรวจสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ 21 เม.ย. 2558 สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) โดยพล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และโฆษก ตร. ในฐานะผู้แทน ผบ.ตร. ร่วมเปิดการส่งขบวนรถออกตรวจสอบการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินรายการของสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า การออกตรวจสอบครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ สตช. เพื่อการคุ้มครองประชาชนในการรับฟังข่าวสารจากวิทยุชุมชนให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเป็นประโยชน์กับประชาชน   วันนี้เราได้ส่งรถตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ทั้งในส่วนกลาง และสำนักงานภาคทั้ง 4 ภาค รวมถึงสำนักงานเขตทั้ง 14 เขตทั่วประเทศออกวิ่งตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบว่าสถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการได้ทำการออกอากาศเป็นไปตามข้อตกลงการออกอากาศที่ได้ทำ MOU ไว้กับสำนักงาน กสทช. หรือไม่  โดยในการออกตรวจสอบแต่ละครั้ง สตช. ทุกกองบัญชาการ ทุกกองบังคับการจะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมปฏิบัติงานออกตรวจสอบพร้อมกับสำนักงาน กสทช. ด้วย

     ทั้งนี้ ตาม MOU สถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศจะต้องดำเนินการออกอากาศโดยไม่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สตช.) ที่เกี่ยวกับการดำเนินการออกอากาศของวิทยุกระจายเสียง จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยครบถ้วน ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ กำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน 500 วัตต์ เสาส่งสูงไม่เกิน 60 เมตร มีพื้นที่การกระจายเสียงรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร รวมถึงไม่ออกอากาศเนื้อหาที่ขัดแย้งกับประกาศ คสช. ฉบับที่ 14/2557 และฉบับที่ 18/2557 และเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     “กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าสถานีวิทยุชุมชนดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม MOU สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการตามกฎหมาย หรืออาจจะพิจารณาให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวทันที” นายฐากร กล่าว

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 11:54:59 AM)