สำนักงาน กสทช. นำเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวี งวด 4 จำนวน 4,215.15 ล้านบาท ส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. นำเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวี งวดที่ 4 จำนวน 4,215.15 ล้านบาท ส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ การนำเงินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินของสำนักงาน กสทช. ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 80/2557 ข้อ 5 ที่กำหนดให้สำนักงาน กสทช. นำเงินรายได้จากการประมูลตามมาตรา 41 วรรคหก แห่งพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หลังหักค่าใช้จ่ายส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/19/2017 1:42:19 PM)