สำนักงาน กสทช. นำเงินรายได้ 127.957 ล้านบาท เป็นเงินประเดิมส่งเข้ากองทุนดีอี และบอร์ด กสทช. เห็นชอบในหลักการสนับสนุนงบประมาณ 4,000 ล้านบาท ในการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร พร้อมส่งให้บอร์ดกองทุน กทปส. พิจารณาตามระเบียบ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (14 มิ.ย. 2560) สำนักงาน กสทช. ได้นำเงินรายได้ส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) เป็นเงินประเดิมครั้งแรกในไตรมาสที่ 1 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 127.957 ล้านบาท โดยมาจากเงินประมูลเลขหมายสวย 11.609 ล้านบาท และมาจากเงินบัญชีของสำนักงาน กสทช. อีก 116.348  ล้านบาท ทั้งนี้ การนำส่งเงินดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 24 (3) และ (4) ของ พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สำนักงาน กสทช. จะต้องจัดสรรเงิน 15% ที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่และรายได้ของสำนักงานฯ เข้ากองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการนำส่งเงินดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะทำการนำส่งทุกไตรมาส

ในวันเดียวกันนี้ ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ของสำนักงาน ก.พ.ร. วงเงิน 4,000 ล้านบาท และให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) พิจารณาให้สอดคล้องตามระเบียบ แล้วให้เสนอกลับมาที่ กสทช. โดยด่วนต่อไป

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/14/2017 1:31:30 PM)