สำนักงาน กสทช. นำเงินเหลือจ่ายประจำปี 2556 จำนวน 658.64 ล้านบาทส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้นำส่งเงินเงินเหลือจ่ายประจำปี 2556 จำนวนเงินรวม 658,642,899.60 บาท ส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้รัฐเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็นเงินเหลือนำส่งเป็นรายได้รัฐ จำนวน 654,517,461.83 บาท และ เงินจัดเก็บแทนรัฐ จำนวน 4,125,437.77 บาท
    เงินนำส่งเหลือจ่ายประจำปี 2556 ของสำนักงาน กสทช. ที่นำส่งกระทรวงการคลังนี้ เป็นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 65 (2) วรรคหนึ่งและวรรคสอง ที่กำหนดให้รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตาม (1) และ (2) เมื่อหักรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงาน กสทช. ค่าภาระต่างๆ ที่จำเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา 52 และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้เงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองรายงานงบการเงินประจำปี 2556 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรียบร้อยแล้ว

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 11:47:58 AM)