สำนักงาน กสทช. ประกาศแจ้งเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม ทีวีดิจิตอล ที่นำรายการทีวีดิจิตอลมาออกอากาศนอกเหนือจาก Must Carry สามารถโฆษณาได้ไม่เกิน ชม. ละ 6 นาที รวมทั้งวันเฉลี่ยไม่เกิน ชม. ละ 5 นาที ฝ่าฝืนปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาทตลอดเวลาที่ทำผิด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศแจ้งผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม) หรือผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอล (ทีวีดิจิตอล) ที่นำบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมาเผยแพร่ออกอากาศซ้ำนอกเหนือจากหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Must Carry) ว่า สามารถโฆษณาได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที รวมแล้วเฉลี่ยทั้งวันต้องไม่เกินชั่วโมงละ 5 นาที ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หากฝ่าฝืน จะถือเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค         

    โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตามมาตร 31 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อ 5 (8) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ซึ่ง กสทช. จะพิจารณาปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามมาตรา 77 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อ 8 และข้อ 9 ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

    “กสทช. คุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการที่ผู้ประกอบการโฆษณาเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด หากประชาชนท่านใดดูรายการแล้วพบมีการโฆษณาเกินกำหนด สามารถแจ้งมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี” นายฐากร กล่าว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/7/2016 5:24:21 PM)