สำนักงาน กสทช. ปิด Peach TV และ 24 TV เป็นเวลา 7 วัน มีผลบังคับแล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ช่อง Peace TV ปิดตั้งแต่ 0.01 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน 2558 ครบกำหนด 7 วัน ในวันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 24.00 น ส่วนช่อง 24 TV ปิดตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2558 ครบกำหนด 7 วัน ในวันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 24.00 น  ทั้งนี้ การปิดดังกล่าว เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) ที่มีมติให้พักใช้ใบอนุญาตของบริษัท พีซ     เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง Peace TV) และบริษัท เดโมเครซี่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (ช่อง 24 TV) เป็นเวลา 7 วัน       นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ โดยเห็นว่าการออกอากาศรายการมองไกลคิดรอบด้าน รายการเดินหน้าต่อไป และรายการเข้าใจตรงกันนะ ของ Peace TV และรายการ Awakened รายการ New room และรายการ The clear มีเนื้อหาของรายการที่มีลักษณะที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างความแตกแยกในราชอาณาจักร ซึ่งขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 103/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 12:07:45 PM)