สำนักงาน กสทช. มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการ NBTC Disability Apps Mobile Application Contest 2017 แอปพลิเคชันสำหรับผู้พิการทางสายตาและการมองเห็น รวมมูลค่ากว่า 710,000 บาท

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้จัดโครงการ NBTC Disability Apps Mobile Application Contest 2017 ประกวดการจัดทำแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางสายตา และการได้ยิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ โดยมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานจำนวนมาก
การประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท แบ่งเป็น 1. นักเรียน 2. นิสิต/นักศึกษา และ3.ประชาชนทั่วไป ซึ่งจากการนำเสนอผลงาน คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและได้ผู้ชนะการประกวด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทนักเรียน มีผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมอุดมวิทยา ชื่อแอปพลิเคชันดวงตา
ใช้ส่องผลิตภัณฑ์แล้วให้ผลเป็นเสียง ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท ได้แก่ 1. คุณญาดา พงศ์ปูชนีย์กุล ชื่อแอปพลิเคชันทานยานะ เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเตือนเรื่องการทานยา 2.คุณศิรพัฒน์ ไตรเสนีย์ ชื่อแอปพลิเคชัน Chance application ใช้เป็นศูนย์รวมการหางานให้กับผู้พิการ และ3.ทีมโรงเรียนพิชัยชื่อแอปพลิเคชัน Amazing AR Book หนังสือพูดเพื่อท่องเที่ยว สำหรับรางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัล
2. ประเภทนิสิต/นักศึกษา  มีผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมอาสาสมัคร ชื่อแอปพลิเคชันHelper ใช้หาอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท ได้แก่ 1. ทีม also-hear-it ชื่อแอปพลิเคชัน also-hear-it ใช้แปลงเสียงประกาศในที่สาธารณะให้ผู้พิการทางการได้ยิน และ 2. ทีมเค้กกล้วยหอม ชื่อแอปพลิเคชัน Tell me T ใช้บอกตำแหน่งระยะทาง สำหรับรางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัล
3. ประเภทประชาชนทั่วไป มีผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม We love KMITL ชื่อแอปพลิเคชันThis is able app ใช้อ่านสี อ่านวันหมดอายุ สื่อสารด้วยเสียง ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2  ได้แก่ทีม Deafness Care ชื่อทีม Deafness Care ใช้การสื่อสารเปลี่ยนข้อความกับเสียง ได้รับเงินรางวัล 100,000 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท ได้แก่ 1. คุณวัชระ เยาวพงษ์ ชื่อแอปพลิเคชัน Give for blind ใช้หาอาสาสมัครช่วยผู้พิการทางสายตา และ 2. ทีม W.S.L. คุณสมบัติ ชาญเฉลียว ชื่อแอปพลิเคชัน Nav4Blind ใช้นำทางด้วยเสียงพูด ใช้ระบบ GPSสำหรับรางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัล
“ผมหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาและทางการได้ยิน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
 ได้ง่ายขึ้นผ่านสมาร์ทโฟน และยังเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สำนักงาน กสทช.
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
นี่จึงถือเป็นภารกิจหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ผ่านปัจจัยพื้นฐานอย่างเท่าเทียม”
พลอากาศเอก ธเรศ กล่าว
 

Download

  • Press-Release-130660-สำนักงาน-กสทช-มอบรางวัลแอพพลิเคชั่นเพื่อผู้พิการทางสายตาและการได้ยิน.docx

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/14/2017 9:13:20 AM)