สำนักงาน กสทช. ส่งหนังสือทวงคืนคลื่นความถี่ 1800 MHz หลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจาก กสท โทรคมนาคม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สทช 5011/04492 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอให้คืนคลื่นความถี่ดังกล่าวแก่ กสทช. เพื่อ กสทช. จะได้นำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปจัดสรรใหม่ โดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป และขอให้นำส่งมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการพร้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบต่อสำนักงาน กสทช. ด้วย

              นายฐากร กล่าวว่า ขณะนี้ กสทช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION NETWORK) 1800 ซึ่งได้ทำการศึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของ กสทช. มาแล้ว และจะได้มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดำเนินการเตรียมการรองรับกรณีสัญญาสัมปทานสิ้นสุดให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะต่อไป

Download

  • Press-Release.doc
  • หนังสือถึง-กสท-โทรคมนาคมฯ.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 2:46:26 PM)