สำนักงาน กสทช. เปิดเผยรายชื่อ 4 บริษัทเข้าแข่งขัน ยื่นซองประกวดราคาคัดเลือกผู้ให้บริการโทรคมนาคม เพื่อดำเนินการโครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ และจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยทั่วถึง ใน 2 จังหวัดนำร่อง (พิษณุโลก – หนองคาย)

วันนี้ (26 มีนาคม 2557) สำนักงาน กสทช. จัดให้มีการประกวดราคา “โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ และจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยทั่วถึง “ ด้วยวิธีการประกวดราคาใน 2 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งการจัดประกวดราคานำร่องดังกล่าว  เป็นการประกวดราคาครั้งแรกเพื่อหาผู้ดำเนินการติดตั้งขยายโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติคไปยังพื้นที่ที่ไม่มีบริการบรอดแบรนด์เข้าถึงในจังหวัดพิษณุโลก 55 ตำบล จังหวัดหนองคาย 24 ตำบล  และจะมีการเชื่อมต่อ Last mile ไปยัง โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล
    โดยวิธีการจัดประกวดราคาใน 2 จังหวัด  เป็นการดำเนินการเพื่อทดสอบกลไกการประกวดราคาที่สำนักงาน กสทช. และ ITU ได้ร่วมกันออกแบบไว้ และจะนำไปขยายผลเพื่อจัดให้มีการประกวดราคาสำหรับการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศต่อไป   
    นาย ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภารกิจยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การยื่นซองประกวดราคา “โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ และจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยทั่วถึง“ ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทเข้ายื่นซองประกวดราคาฯ ทั้งสิ้น 4 บริษัท จากเดิมมีผู้ซื้อซอง 9 บริษัท ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น.  โดยแบ่งเป็นบริษัทที่สนใจเข้ายื่นซองประกวดราคาตามโครงการ และจังหวัดดังนี้
    โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ จังหวัดพิษณุโลก มี 2 บริษัทที่ยื่นซองประกวดราคาฯ คือ    1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอลเวอร์เจ้นซ์ จำกัด  ซึ่งโครงการฯได้กำหนดราคาเพดานไว้ที่ 31,734,750 บาท
    โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จังหวัดพิษณุโลก มี 3 บริษัทที่ยื่นซองประกวดราคาฯ คือ 1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอลเวอร์เจ้นซ์ จำกัด กำหนดราคาเพดานที่  283,335,054.99 บาท
    โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ จังหวัดหนองคาย มี 3 บริษัทที่ยื่นซองประกวดราคาฯ คือ 1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  2. บริษัท    กลิสเทน อินเตอร์เทรด จำกัด 3. บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอลเวอร์เจ้นซ์ จำกัด  กำหนดราคาเพดานที่ 3,733,500 บาท
    โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จังหวัดหนองคาย มี 4 บริษัทที่ยื่นซองประกวดราคาฯ คือ 1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท กลิสเทน อินเตอร์เทรด จำกัด 3. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอลเวอร์เจ้นซ์ จำกัด  กำหนดราคาเพดานที่ 122,995,719.27 บาท             
    ด้าน นายฉันทพัทธ์  ขำโคกกรวด ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กล่าวต่อว่า จากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ผ่านการตรวจผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และจะแจ้งให้ผู้ผ่านและไม่ผ่านการตรวจสอบฯ ทราบ จากนั้นจะประกาศวันเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิคได้ในเดือนเมษายน โดยคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิคได้ พร้อมทั้งเปิดซองราคา ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาข้อเสนอทางการเงินและข้อเสนอราคา และจะประกาศผู้ชนะการประมูลเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ในเดือนมิถุนายนนี้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 6:22:44 PM)