สำนักงาน กสทช. เผยดีแทคจ่ายค่าปรับ 24.4 ล้านบาทกรณีที่บริษัทจำกัดอายุบัตรเติมเงินแล้ว

สำนักงาน กสทช. เผยดีแทคจ่ายค่าปรับ 24.4 ล้านบาท กรณีที่บริษัทจำกัดอายุบัตรเติมเงิน ซึ่งเป็น การฝ่าฝืนข้อ 11 ของประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 แล้ว 
     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) ชำระค่าปรับทางปกครองจำนวน 24.4 ล้านบาท  กรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ 11 ของประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 เกี่ยวกับการที่บริษัทกำหนดระยะเวลาการใช้บริการกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นการล่วงหน้าที่เติมเงินนั้น สำนักงานฯ ได้รับเงินค่าปรับดังกล่าว จำนวน 24.4 ล้านบาท จากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา
     สำหรับค่าปรับทางปกครองจำนวน 24.4 ล้านบาทดังกล่าว เป็นค่าปรับทางปกครองที่เลขาธิการ กสทช. ได้กำหนดมาตรการบังคับทางปกครองให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นการใช้มาตรการทางกฎหมายอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงของเลขาธิการ กสทช. ตามนัยมาตรา 66 แห่งพ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
     นายฐากร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ความเป็นมาของการกำหนดค่าปรับทางปกครองดังกล่าว สืบเนื่องจาก เลขาธิการ กสทช. มีคำสั่งตามมาตรา 64 แห่งพ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ 11 ของประกาศ กทช. เรื่อง เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยจะต้องปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ให้มีข้อกำหนดในลักษณะเป็นการบังคับให้ต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. เป็นการล่วงหน้า ต่อมาสำนักงาน กสทช. ได้แจ้งมติ กทค. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ซึ่งวินิจฉัยยืนตามคำสั่งเลขาธิการ กสทช. โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ต่อมาเลขาธิการ กสทช. ได้มีคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครอง ในอัตราวันละ 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 กรณีบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ 11 ของประกาศ กทช. เรื่อง เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549
     ต่อมา วันที่ 14 มกราคม 2556 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งที่ประชุมได้ข้อยุติร่วมกันว่า หากผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประสงค์จะกำหนดเงื่อนไขอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการผ่านในระยะเวลาที่กำหนด ก็ให้เสนอขอความเก็นชอบต่อ กทค. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. เพื่อพิจารณา โดยในระหว่างที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กทค. เกี่ยวกับข้อกำหนดที่มีเงื่อนไขอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 11 ของประกาศ กทช. เรื่อง เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ผู้ประกอบการจะต้องยุติการกำหนดระยะเวลาการใช้บริการไปก่อนจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบตามเงื่อนไขที่ กทค. กำหนด ซึ่งผู้ประกอบการรับว่าจะดำเนินการยุติการกำหนดระยะเวลาการใช้บริการภายในวันที่ 18 มกราคม 2556 และเมื่อดำเนินการแล้วจะมีหนังสือแจ้งมายังสำนักงาน กสทช. ทราบ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 บริษัทฯ ยังคงมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 11 ของประกาศ กทช. เรื่อง เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 จนกระทั่งบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงาน กสทช. ทราบภายหลังว่า ได้ยุติการกำหนดระยะเวลาการใช้บริการแล้ว เลขาธิการ กสทช. จึงยึดถือวันที่สำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือแจ้งผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย คือวันที่ 28 มกราคม 2556 เป็นวันยุติค่าปรับทางปกครอง
     จากนั้น บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงและขอความอนุเคราะห์เลขาธิการ กสทช. พิจารณายุติมาตรการบังคับทางปกครองที่สั่งให้บริษัทฯ ชำระค่าปรับทางปกครอง และขอผ่อนปรนในส่วนของค่าปรับทางปกครองในส่วนที่เหลือ และสำนักงานฯ ได้ตอบกลับไปว่า กรณีที่บริษัทขอมานั้น เลขาธิการ กสทช. พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้ออ้างของบริษัทฯ ไม่อาจรับฟังได้ และไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องแก้ไข ยกเลิก หรือระงับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
“ประกาศ กทช. เรื่อง เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549       อาทิ การให้ผู้ประกอบการยกเลิก หรือ การกำหนดระยะเวลาการใช้บริการตามที่ กสทช. เห็นชอบกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นการล่วงหน้า นับเป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของสำนักงาน กสทช. เช่นเดียวกับการกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้เกิดการแข่งขันเสรีเป็นธรรม โดยสำนักงานฯ มุ่งที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” เลขาธิการ กสทช. กล่าว


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release_Digital-TV-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประมูล-121256.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 3:44:51 PM)