สำนักงาน กสทช. เผยยอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ความถี่ 1800 MHz ล่าสุด ณ สิ้นเดือนก.พ.57 อยู่ที่ 7.11 ล้านเลขหมาย พร้อมนำเสนอแผนการโอนย้ายผู้ใช้บริการที่เหลืออยู่ของทรูมูฟ ต่อที่ประชุม กทค. โดยเร็ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า นับตั้งแต่ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ เพื่อเยียวยาผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ 1800 MHz ให้ยังคงใช้งานได้ต่อเนื่องได้อีก 1 ปี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีเวลาในการโอนย้ายไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายใหม่ตามที่ต้องการนั้น ล่าสุด จากข้อมูล ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2557 พบว่า บริษัท ทรู มูฟ จำกัด มีผู้ใช้บริการคงเหลืออยู่ในระบบ 7.1 ล้านเลขหมาย โดยเป็นเลขหมายที่มีการใช้งานประจำประมาณ 3.6 ล้านเลขหมาย และเป็นเลขหมายที่ใช้งานน้อยมากหรือไม่มีการใช้งานประมาณ 3.5 ล้นเลขหมาย ส่วนบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด มีผู้ใช้บริการคงเหลืออยู่ในระบบจำนวน 13,213 เลขหมาย

    นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท ทรู มูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งรัดให้ทั้งสองบริษัทดำเนินการโอนย้ายผู้ใช้บริการ และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบข้อเท็จจริง และผลกระทบในกรณีที่ไม่ดำเนินการโอนย้ายเปลี่ยนไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่น  สำหรับแผนการโอนย้ายผู้ใช้บริการที่เหลืออยู่ในระบบทั้งสองบริษัทได้มีหนังสือเข้ามายังสำนักงานฯ เพื่อเสนอแผนดังกล่าว โดย บริษัท ทรู มูฟ จำกัด มีหนังสือเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2557 และเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2557 จัดส่งแผนดำเนินการโอนย้ายผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 โดยจะขอดำเนินการโอนย้ายผู้ใช้บริการรวมถึงเลขหมายที่ไม่มีผู้ใช้บริการทั้งหมดไปยังบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งหาก กทค. เห็นชอบแนวทางดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการในทางเทคนิค การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อโอนย้ายผู้ใช้บริการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 4 เดือน ในกรณีที่เครื่องโทรศัพท์หรือซิมการ์ดของผู้ใช้บริการไม่สามารถรองรับการใช้งานระบบ 2.1 GHz ของบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ได้ ผู้ใช้บริการก็ยังคงสามารถใช้งานบนคลื่นความถี่ 1800 MHz ของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาเยียวยา และหากผู้ใช้บริการต้องการโอนย้ายออกจากบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ผ่านกระบวนการ MNP ปกติ ก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้นำแผนการโอนย้ายของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด ดังกล่าว เสนอ กทค. พิจารณาให้ความเห็นในขั้นตอนการกลั่นกรองแล้ว หลังจากได้ความเห็นครบถ้วนแล้ว จะเร่งดำเนินการเสนอที่ประชุม กทค. พิจารณาโดยเร็วต่อไป

    สำหรับบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2557 แจ้งว่า บริษัทจะเร่งการดำเนินการโอนย้ายผู้ใช้บริการที่เหลืออยู่จำนวน 13,213 เลขหมาย ออกจากระบบทั้งหมดภายในเดือน มี.ค. 2557 โดยใช้กระบวนการ MNP ปกติ

    เลขาธิการ กสทช. ย้ำว่า สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ 1800 MHz ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ให้สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพสัญญาณที่ได้มาตรฐานดังเดิม ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ 1800 MHz ประสบปัญหาในการใช้บริการ ประสบปัญหาในการโอนย้าย สามารถร้องเรียนมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 5:27:39 PM)