สำนักงาน กสทช. เผยรายชื่อ 160 สถานีวิทยุกระจายเสียงที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีสถานีวิทยุกระจายเสียง 160 สถานีที่สิ้นสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 เนื่องจากไม่ได้ยื่นขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่สิ้นสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ยุติการออกอากาศทันที และให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ห้ามไม่ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไม่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามกฎหมายออกอากาศ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถือเป็นการใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายสียงและประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อนึ่ง ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่สิ้นสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว อาจยื่นคำขอให้ กสท. พิจารณาทบทวนคำสั่งให้สิ้นสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้ตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ. วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

     สำหรับรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง 160 สถานีที่สิ้นสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สามารถดูได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กสทช.www.nbtc.go.th

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 12:11:20 PM)