สำนักงาน กสทช. แจ้งผลการหารือการแก้ไขปัญหาดิจิตอลทีวีต่อบอร์ด กสทช. พร้อมเตรียมชี้แจง คตร. เรื่องการแจกคูปองเพิ่มเติม 11.6 ล้านฉบับ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2559) สำนักงาน กสทช. ได้นำผลการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของคณะทำงานแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 4 เรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจของสำนักงาน กสทช. ที่จะดำเนินการได้ ได้แก่ การแจกคูปองเพิ่มเติมอีก 11.6 ล้านฉบับ การเรียงช่องรายการ การประชาสัมพันธ์ และเรื่องการแก้ไขร่างใหม่ในการเก็บเงินค่า USO โดยกำหนดอัตรา 0.1 ถึง 2%ต่อปี และไม่มีการเก็บย้อนหลัง โดยทั้ง 4 เรื่อง สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการแล้ว สำหรับประเด็นเรื่องการลดค่าเช่าโครงข่ายดิจิตอลทีวี โดยได้ส่งเรื่องเพื่อให้บรรจุในวาระการพิจารณาของที่ประชุม กสท. แล้ว
    สำหรับอีก 4 เรื่องหลักๆ ที่ยังอยู่ในการพิจารณาหารือของคณะทำงานกลั่นกรองข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อพิจารณาเหตุผลต่างๆ ความชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการ และจะต้องไม่ทำให้รัฐเสียหาย ได้แก่ การเลื่อนชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต การสำรวจความนิยม (Rating) และกฎ Must carry หากประเด็นใดไม่อยู่ในอำนาจที่ กสทช. ดำเนินการได้  สำนักงาน กสทช. จะทำเรื่องขอรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีต่อไป
    อนึ่ง สำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ให้ไปชี้แจงเรื่องการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่จะแจกคูปองเพิ่มเติมอีก 11.6 ล้านฉบับ ในวันนี้ เวลา 14.00น. ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้มีการเตรียมรายละเอียดดังกล่าว พร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้ว
    สำนักงาน กสทช. จะนำทุกเรื่องที่ได้มีการประชุมหารือเข้าพิจารณาให้ครบทั้งหมด ซึ่งหากมีผลประการใดจะแจ้งให้สื่อมวลชนรับทราบ ทั้งนี้ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ไม่เกินวันที่ 5 มีนาคม 2559

Create by  - 2fellows  admin (2/25/2016 9:30:43 AM)