สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2558

     นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร เข้ารับรางวัลปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยศศิธร รางวัลชนะเลิศพร้อมรางวัลสำหรับผู้ออกแบบสร้างสรรค์ปฏิทิน ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นปฏิทินชนิดแขวนของสำนักงาน กสทช. ชุด “พระ มิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์” และปฏิทินชนิดแขวน ชุด “วรรณคดีวิจิตร อิเหนา” ของสำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:06:57 PM)