"สุทธิพล” บุกนครเจนีวา หารือเครียด ITU - WTO

นำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของโลก “จัดประมูล 4 จี และกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารไทย"

    ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ด้านกฎหมาย) เดินทางเยือนนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ได้แก่ Dr. Hamodoun Toure  เลขาธิการ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  (ITU) โดยได้หารือในประเด็นการเตรียมจัดประมูลคลื่นย่าน 1800 MHz โดย ITU ให้ความร่วมมือส่งทีมผู้เชี่ยวชาญมาออกแบบระบบให้กับ กสทช.ของไทย พร้อมได้หารือในประเด็นใหม่เรื่องการเชื่อมโยงทรัพย์สินทางปัญญากับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม      รวมทั้งยังได้ประชุมหารือกับ Dr. Eun Ju Kim, Chief, Innovation and Partnership Department และ Mr. Istvan Bozsoki, Head, Spectrum Management Division ในประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร โดยทาง ITU เห็นว่าการที่กฎหมายไทยบังคับให้การจัดสรรคลื่นความถี่ต้องประมูลทุกกรณีนั้นเป็นการไม่ยืดหยุ่นและจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  อีกทั้งไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในทางสากล
    นอกจากนี้ ดร.สุทธิพล ยังได้หารือข้อราชการกับ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ในประเด็นความคืบหน้าและท่าทีของสหภาพยุโรป ที่มีต่อประกาศ กสทช. เรื่องการครอบงำกิจการของคนต่างด้าวในกิจการโทรคมนาคมฯ ซึ่งได้รับแจ้งว่า มีท่าทีที่ดีขึ้นหลังจาก กสทช. ดร.สุทธิพล และคณะได้เดินทางมาชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวในช่วงกลางปี 2556  รวมทั้งได้รับทราบความคืบหน้าการเจรจาเปิดเสรีโทรคมนาคมใน WTO ตลอดจนข้อผูกพันด้านโทรคมนาคมของไทยใน WTO  ซึ่งทางคณะผู้แทนถาวรไทยฯได้ให้ข้อแนะนำว่า กสทช.ควรติดตามและกำหนดท่าทีที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจา  ในการนี้ยังได้ประชุมกับ นาง Lee Tuthill ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการเจรจาสาขาโทรคมนาคม ของ WTO เกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของสหภาพยุโรปในเรื่อง Telecom. Single Market เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำมาปรับใช้กับกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งยังได้รับทราบแนวโน้มการเจรจาเปิดเสรีโทรคมนาคมในอนาคต ประเด็นการเชื่อมโยงการเจรจาโทรคมนาคมกับการเจรจาสาขาอื่น เช่น มาตรฐาน ความมั่นคง และทรัพย์สินทางปัญญา และการเปิดเสรีโทรคมนาคมในปัจจุบัน ซึ่งนาง Lee ได้ให้ความสนใจกับการดำเนินการของ กสทช. ที่เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ พร้อมได้แสดงความชื่นชมต่อประสิทธิภาพการทำงานของ กสทช. ที่จัดประมูลคลื่น 3 จี เป็นผลสำเร็จทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านโทรคมนาคมของไทยเป็นอย่างมาก รวมทั้งการเตรียมการจัดประมูล 4 จี ซึ่งได้ทำงานร่วมกับ ITU มาตั้งแต่ต้น ทำให้เชื่อว่าจะสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้จัดประมูลคลื่นดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นาง Lee ยังได้ให้ข้อสังเกตเช่นเดียวกับทาง ITU ว่ากฎหมายไทยเคร่งครัดเกินไปในการบังคับให้การจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมต้องประมูลทุกกรณี เพราะบ่อยครั้งการประมูลคลื่นอาจไม่ใช่วิธีการจัดสรรคลื่นที่ดีที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องกิจการดาวเทียมสื่อสาร ภายหลังจากการประชุมที่นครเจนีวา เสร็จสิ้นแล้ว กสทช. ดร. สุทธิพลฯ ได้เดินทางต่อไปยังกรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อประชุมกับ AGCOM ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของอิตาลีอีกด้วย

................................................................................................................................................................

Download

  • ข่าว-กสทช-ไทย-ถกเครียด-ITU-WTO-(1).docx

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 6:18:55 PM)