เลขาธิการ กสทช. ยืนยันโอกาสที่ผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 บริษัทจะไม่มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เป็นได้ยากเพราะมีเงื่อนไขกำหนดชัด

       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่หลายฝ่ายกังวลใจว่าผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จะไม่นำเงินค่าประมูลงวดแรก 8,040 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินมาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. นั้น สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่ามีโอกาสเป็นไปได้ยากหรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลย เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดเงื่อนไขการประมูลไว้อย่างรัดกุมถึงกรณีการชำระเงินค่าประมูลนี้ไว้แล้ว    ว่า หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าประมูลให้ครบถ้วนแล้ว ไม่เพียงแต่จะต้องถูกริบหลักประกันจำนวน 644 ล้านบาท ผู้ชนะการประมูลรายนั้นยังจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วย ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากจะต้องมีการจัดประมูลคลื่นความถี่ใหม่เต็มจำนวน     นอกจากนั้นยังสงผลกระทบว่าอาจเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในใบอนุญาตประกอบการเดิมที่ได้รับจากสำนักงาน กสทช. ที่ใช้ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันด้วย ยังไม่รวมถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จะต้องเสียไป หากไม่มาชำระเงินค่าประมูลงวดแรก

Create by  - 2fellows  admin (2/11/2016 11:31:08 AM)