เลขาธิการ กสทช. สรุปผลการหารือแก้ปัญหาทีวีดิจิตอลได้ข้อสรุป 4 ประเด็น การคืนใบอนุญาต เรียงช่อง เรทติ้ง และมัสแครี่ เตรียมเสนอบอร์ด กสทช. และขอรับนโยบายหัวหน้า คสช. ต่อไป

           นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (3 ก.พ. 2559) สำนักงาน กสทช. ได้มีการประชุมแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลร่วมกับผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 24 ช่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งที่ 3 ได้ข้อสรุป 4 ประเด็น ดังนี้  1. ประเด็นการคืนใบอนุญาต ที่ประชุมเห็นด้วยให้มีการคืนใบอนุญาต โดยการคืนใบอนุญาตนั้น ไม่ต้องจ่ายค่าประมูลงวดที่เหลือ ส่วนค่าประมูลงวดที่ผ่านมาซึ่งได้จ่ายไปแล้วนั้น ให้ตกเป็นของรัฐ และเมื่อมีการคืนใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเห็นว่า ไม่ควรนำใบอนุญาตที่กลับคืนมาไปประมูลใหม่ เพราะที่ประชุมมองเห็นว่าจำนวนช่องทีวีดิจิตอลที่มีอยู่ในขณะนี้มีจำนวนมากเกินไป 2. ประเด็นเรื่องการเรียงช่อง ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายให้ช่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการเรียงช่อง ดำเนินการเรียงช่องให้เป็นไปตามประกาศ 3. ประเด็นการจัดลำดับความนิยม(เรทติ้ง) สำนักงานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินในส่วนของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามมาตรา 52(2) ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ดังนั้นจึงไม่สามารถนำเงินของกองทุนฯ มาใช้สนับสนุนการดำเนินการจัดทำเรทติ้งได้ สำนักงานจึงได้แนะนำให้สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อแห่งประเทศไทย ทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน กสทช. ในฐานะประธานกรรมการบริการกองทุน กทปส. เพื่อขอเข้าชี้แจงกับอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายว่าการดำเนินการเรื่องเรทติ้งเข้าตามมาตรา 52(2) ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ซึ่งสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อแห่งประเทศไทยจะทำหนังสืออุทธรณ์ต่อประธาน กสทช. ในฐานะประธานกรรมการบริการกองทุน กทปส. ต่อไป และ 4. ประเด็นมัสแครี่ ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทั้ง 24 ช่อง เห็นว่า กฎมัสแครี่ยังคงต้องมีอยู่ต่อไป แต่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการควรเป็นสำนักงาน กสทช. เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นการทั่วไป ในส่วนที่จะมีการยกเลิกกฎมัสแครี่ เมื่อโครงข่ายดิจิตอลทีวีครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว ผู้ประกอบการขอให้มีการศึกษาถึงผลดีผลเสียในเรื่องนี้ก่อน
        นายฐากร กล่าวว่า จากนี้ไปสำนักงานจะรวบรวมผลการประชุมแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้ง 3 ครั้งเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป และในประเด็นที่จะต้องนำเสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สำนักงาน กสทช. จะนำเรียนเพื่อพิจารณาต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (2/11/2016 11:37:23 AM)