“เศรษฐพงค์ - สุทธิพล” เปิดมุมมอง “ทิศทางโทรคมนาคมไทยหลังสิ้นสุดระบบสัมปทานเมื่อเข้าสู่ยุค 3G และ 4G”

“เศรษฐพงค์ - สุทธิพล” เปิดมุมมอง
“ทิศทางโทรคมนาคมไทยหลังสิ้นสุดระบบสัมปทานเมื่อเข้าสู่ยุค 3G และ 4G”


              พ.อ.ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ  รองประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และ ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ด้านกฎหมายในกิจการโทรคมนาคม (กทค.)  ร่วมอภิปรายในโครงการประชาพิจารณ์  เรื่อง “ทิศทางโทรคมนาคมไทยหลังสิ้นสุดระบบสัมปทานเมื่อเข้าสู่ยุค 3G และ 4G”  จัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมี นายศุภชัย  ศรีหล้า ประธานคระกรรมการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม คณะกรรมาธิการ 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 

                ซึ่งการจัดเวทีอภิปรายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขของการพัฒนาอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคม เนื่องจากคลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ความถี่ 1800 MHz  ซึ่งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทานจะหมดอายุในเดือนกันยายน 2556 ซึ่งมีผู้ใช้บริการประมาณ 18 ล้านราย จะดำเนินการอย่างไร และการจัดทำโครงการประชาพิจารณ์ครั้งนี้ จะเป็นแนวทางอันนำไปสู่การพัฒนาด้านการสื่อสารมวลชนของประเทศในอนาคต 

Download

  • เศรษฐพงค์-สุทธิพล-เปิดมุมมองทิศทางโทรคมนาคมไทย.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 3:12:36 PM)