แถลงข่าว:กรณีปัญหาคุณภาพบริการคลื่น 2100 MHz (3G) และกรณีความขัดแย้งกับคณะอนุฯ วันที่ 1 มีนาคม 2556

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า โดยที่ปัจจุบันได้มีประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนมากได้ร้องเรียนว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปสู่การให้บริการคลื่น 2100 MHz (3 จี) ปรากฎว่า ขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประเภทเสียง เช่น โทรติดยาก เครือข่ายไม่ว่าง สัญญาณไม่มี สายหลุดบ่อยครั้ง ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกตามมาตรฐานการจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกตรวจวัดคุณภาพการให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด โดยให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องแล้ว ผลการตรวจสอบในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2556 ปรากฎว่า

               1.การให้บริการประเภทเสียงบนเครือข่าย 2 จี พบว่า การให้บริการทุกเครือข่ายมีอัตราการโทรออกสำเร็จและสายหลุดอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ระดับความแรงสัญญาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
               1.1 เครือข่าย AIS โทรออกสำเร็จ 100% สายหลุด 0 % ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-85 dBm อยู่ที่ 94.16% สัญญาณครอบคลุมดี โดยคุณภาพรวมของคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
               1.2 เครือข่าย DTAC โทรออกสำเร็จ 100% สายหลุด 0 % ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-85 dBm อยู่ที่ 96.52% สัญญาณครอบคลุมดี โดยคุณภาพรวมของคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
               1.4 เครือข่าย TRUE โทรออกสำเร็จ 97.42% สายหลุด 0 % ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-85 dBm อยู่ที่ 97.64% สัญญาณครอบคลุมดี โดยคุณภาพรวมของคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
               2. การให้บริการประเภทเสียงบนเครือข่าย 3 จี พบว่า การให้บริการทุกเครือข่ายมีอัตรา   สายหลุดที่ยังไม่เกินมาตรฐาน แต่คุณภาพสัญญาณไม่ค่อยดีซึ่งน่าจะมาจากการที่มี      การปรับปรุงเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้
               2.1 เครือข่าย AIS โทรออกสำเร็จ 98.71 % สายหลุด 0.65 % ระดับ   ความแรงสัญญาณมากกว่า-90 dBm อยู่ที่ 88.44% ค่อนข้างต่ำ คุณภาพสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำที่ 76.80% เนื่องจากข้อจำกัดทางความถี่ 3 จี และมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และการปรับปรุงเครือข่ายทำให้คุณภาพสัญญาณลดลง
               2.2 เครือข่าย DTAC โทรออกสำเร็จ 100% สายหลุด 0.65 % ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-90 dBm อยู่ที่ 61.45%  ค่อนข้างต่ำ คุณภาพสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำที่ 65.32%  เนื่องจากผลการปรับปรุงเครือข่ายทำให้คุณภาพสัญญาณลดลง
               2.3 เครือข่าย TRUE โทรออกสำเร็จ 99.35% สายหลุด 1.30 % ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-90 dBm อยู่ที่ 97.11%  มีระดับความครอบคลุมสัญญาณ 3 จีมากที่สุด
               2.4 เครือข่าย TOT โทรออกสำเร็จ 98.06% สายหลุด 3.95 % ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-90 dBm อยู่ที่ 55.69% การให้บริการอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงในส่วนพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณให้มากขึ้น

สำนักงาน กสทช. เห็นการให้บริการเครือข่าย 3 จี ในเขตกรุงเทพมหานครมีปัญหาการให้บริการเนื่องจากผู้ให้บริการอยู่ระหว่างการปรับปรุงเครือข่ายเพื่อการให้บริการ 3 จี ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก อันเป็นการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สำนักงาน กสทช. จะได้แจ้งให้ผู้ให้บริการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานโดยเร็ว และหากยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะบังคับการตามกฎหมาย เพื่อให้การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดต่อไป
               นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ตามที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อมวลชนว่า มีความขัดแย้งในการปฏิบัติงานระหว่างคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กับผู้บริหารกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ทำให้การดำเนินการเรื่องร้องเรียนมีความล่าช้าและคั่งค้างเป็น  จำนวนมาก นั้น
สำนักงาน กสทช. ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มาเพื่อพิจารณา โดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 แล้ว ประกอบกับประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านประธาน กสทช. และได้มีสำเนาแจ้งเลขาธิการ กสทช. ทราบ  ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะได้นำคำชี้แจงของทั้งสองฝ่ายนำเสนอที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยไม่ให้กระทบกับผลประโยชน์ของประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค

Download

  • Press-Rel-คุ้มครองผู้บริโภค.doc
  • Press-Rel-ตรวจคุณภาพ-rev-2.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:13:44 PM)