แถลงผลการประชุม กสทช. วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แถลงผลการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2556 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 ว่า ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. ทั้งด้านกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงได้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

             1.   ที่ประชุม กสทช. ได้ให้ข้อสังเกตและเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป และเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ...  ข้อสังเกตดังกล่าวประกอบด้วย การครองสิทธิ์ข้ามสื่อ  การจัดทำ platform การใช้คลื่นความถี่เพื่อให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  โดยมีผู้สงวนความคิดเห็น 3 ท่าน  จากนั้นให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

            2.   ที่ประชุม กสทช. ได้ให้ข้อสังเกตุและเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป และเห็นชอบการปรับปรุง (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แนบท้ายประกาศฯ โดยหลังจากนี้จะนำร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

            3.   ที่ประชุม กสทช. ได้เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... และเห็นชอบให้นำร่างประกาศดังกล่าวออกรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป          

            4.   ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เสนอ แลที่ประชุม กสท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นควรกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่และการคืนคลื่นความถี่ ดังนี้            

                        4.1  ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์จากรูปแบบเดิมไปสู่การประกอบกิจการโทรทัศน์ บริการสาธารณะประเภทที่สอง ต่อ กสท. เพื่อพิจารณาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีมติ โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดของการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต            

                        4.2  ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) กรมประชาสัมพันธ์นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์จากรูปแบบเดิมไปสู่การประกอบกิจการโทรทัศน์ บริการสาธารณะประเภทที่สาม ต่อ กสท. เพื่อพิจารณาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีมติ โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดของการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต            

                        4.3  กรณีสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (ไทยพีบีเอส) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สทท.) เห็นควรกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ตามมาตรา 88 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และกำหนดให้คืนคลื่นความถี่ตามมาตร 83 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ภายในระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการและใช้คลื่นความถี่ที่เหลืออยู่  

            5.   ที่ประชุม กสทช. ได้เห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป และเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับสถานีฐานขนาดเล็ก พ.ศ. ... โดยหลังจากนี้จะนำร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว เสนอต่อประธาน กสทช. เพื่อลงนาม และนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

            6.   ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ... ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก กทค. แล้ว และเห็นชอบให้นำร่างประกาศดังกล่าวออกรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป

            ร่างประกาศดังกล่าวเป็นการนำประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 มาทบทวน และแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี การขายตัวของกิจการโทรคมนาคม และสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้มีประเด็นหลักๆ ภายใต้การแก้ไขปรับปรุงประกาศ กทช. ฉบับดังกล่าว ได้แก่ แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคำนวณค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสภาพอุตสาหกรรม รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการทบทวนอัตราค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ระหว่างผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม แก้ไขปรับปรุงหมวดเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในเรื่ององ์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท รวมทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย และแก้ไขปรับปรุงประกาศฯ ให้มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามประกาศฯ กับผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย ไม่ควรยกเว้นแก่ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่เท่าเทียมและเป็นธรรม เป็นต้น

Download

  • ประชุมบอร์ด_กสทช-_17_ก-ค-_56__edit_1-(1).doc

Create by  - 2fellows  admin (3/24/2016 3:18:00 PM)