แถลงผลการประชุม กสทช. วันที่ 19 มิถุนายน 2556

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แถลงผลการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2556 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ว่า ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. และพิจารณาเรื่องอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

            1. ที่ประชุม กสทช. ได้เห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและเห็นชอบต่อ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 พ.ศ. ...  โดยหลังจากนี้จะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป   ร่างประกาศฉบับนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับชมกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (set top box) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี ใช้ ซึ่งเครื่องโทรคมนาคม  แต่ทั้งนี้ไม่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตทำ นำเข้า นำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม

            2. ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57 – 66 GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. ... และ (ร่าง)ประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57 – 66 GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. ... เพื่อใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (หลายกิ๊กกะบิต) เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานที่หลายหลาย กล่าวคือ  การดาวน์โหลดเนื้อหาขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว  การเชื่อมโยงกับโทรทัศน์ประเภทคมชัดสูงในอนาคต  และเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณไร้สายโดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างเครื่องประมวลผลและจอแสดงผลและอุปกรณ์ต่อร่วม      โดยหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป

            3. ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ...ตามที่สำนักงานนำเสนอ   โดยหลังจากนี้ให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้

                        ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และ ข้อ 42 ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม กสทช. พ.ศ. 2555  เนื่องจากสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN 1800 ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม กับ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด และสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN 1800 ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม กับบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด จะสิ้นสุดระยะเวลาในการให้บริการตามสัญญาทั้งสองฉบับในวันที่ 15 กันยายน 2556 โดยมีผู้ใช้บริการในระบบจำนวนกว่า 18 ล้านเลขหมายที่อาจได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดการให้บริการตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ กสทช. จะต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อบังคับใช้กับผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานที่จะสิ้นสุดลง โดยที่วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำร่างประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดมาตรการและเป็นการเตรียมการรองรับผลของการสิ้นสุดของการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องปราศจากข้อจำกัด ในระหว่างที่การจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแก่ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อกำหนดหน้าที่ให้ผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานตามการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาปฏิบัติเพิ่มเติม โดยจะมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและก่อให้เกิดสภาพบังคับตามกฎหมาย โดย กสทช. ไม่อาจใช้อำนาจเพื่อเป็นการสร้างภาระหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่รายใด หรือบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้การจัดทำประกาศดังกล่าวเพื่อบังคับให้ผู้ให้สัมปทานหรือผู้รับสัมปทาน ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สิ้นสุดลงดำเนินการเยียวยาแก่ผู้ใช้บริการที่คงเหลือ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์และเป็นหน้าที่ตามกฎหมายระหว่าง กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกับผู้ให้สัมปทานหรือผู้รับสัมปทาน ผู้ใช้บริการไม่ควรได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามร่างประกาศฯ จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ เช่น การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้บริการเร่งรัดการโอนย้ายเลขหมายเพื่อไปใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น หรือ การใช้ช่องทางการโอนย้ายผู้ใช้บริการผ่านการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น   ทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานเข้าสู่ระบบใบอนุญาติการใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะนับเป็นภาระกิจสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

            4. ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยที่ประชุม กสทช. มีมติให้การสนับสนุนงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 ในวงเงิน 30,000,000 บาท   เพื่อเป็นการร่วมการแสดงศักยภาพทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศไทย    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • ประชุมบอร์ด-กสทช-19-มิ-ย-56.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/24/2016 5:16:10 PM)