สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนบ้านป่าลาน พร้อมให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) ได้ร่วมเปิดศูนย์ USO Net ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 
ณ โรงเรียนบ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีพันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ 
รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ และนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมทดสอบระบบการรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (e-Hospital 4.0) จากศูนย์ USO Net ไปยังโรงพยาบาลส่วนกลาง 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า หมู่บ้านแม่ขะปูเป็นหนึ่งในหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 1 ซึ่งบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลังชนะการประกวดราคาในวงเงิน 2,812,014,000 บาท โดยตามสัญญาบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตฯ จะต้องติดตั้งจุดให้บริการไวไฟ 802 หมู่บ้าน ขณะนี้ติดตั้งแล้ว 567 หมู่บ้าน และอาคารศูนย์ USO Net ในโรงเรียนจำนวน 206 แห่งดำเนินการไปแล้ว 105 แห่ง 
นอกจากนี้ต้องให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps. ฟรี 5 ปี สำหรับโรงเรียนจำนวน 404 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 68 แห่ง โดยรวมขณะนี้
พื้นที่กลุ่มภาคเหนือ 1 สามารถเปิดให้บริการไวไฟหมู่บ้านได้แล้ว 15% ของหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย และจะครอบคลุมพื้นที่ 100% ทั่วประเทศในปลายเดือน ส.ค. 2561 
“โครงการนี้รัฐบาลต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตราคาถูก ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศได้ทั้งในด้านการรักษาแพทย์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงสตาร์ทอัพ ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ ผ่านคนในพื้นที่ 3,920 หมู่บ้าน ที่จะมีคุณภาพชีวิตทัดเทียมคนเมือง” นายฐากร กล่าว
สำหรับโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบจำนวน 3,920 หมู่บ้าน จะครอบคลุม 100% ในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดภายในเดือน ส.ค. 2561 ซึ่งจะทำให้มีจุดเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะหมู่บ้านละ 1 จุด รวม 3,149 จุดทั่วประเทศ และศูนย์ USO Net ภายในโรงเรียน จำนวน 763 แห่ง เป็นแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน พร้อมผู้ดูแลประจำศูนย์ และให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่ต่ำกว่า 30 Mbps. ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ฟรี 5 ปี ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 775,027 ครัวเรือน

ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน
 
1. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้าน
ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 2,812,014,000 บาท
2. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้าน
ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 2,103,800,000 บาท
3. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้าน
ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 2,492,599,999 บาท
4. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้าน
ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 4 (ภาคกลาง-ใต้) และกลุ่มที่ 5 (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 4 อำเภอใน
จังหวัดสงขลา) ส่วนที่ 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 1,868,235,000 บาท
5. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 1,889,999,927 บาท
6. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้าน
ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 786,549,600 บาท
7. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้าน
ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 532,064,800 บาท
8. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้าน
ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 4 (ภาคกลาง-ใต้) และกลุ่มที่ 5 (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินรวม 504,423,740 บาท
ผู้ชนะการประมูลโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภาค อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง วงเงิน (บาท) โทรศัพท์เคลื่อนที่ วงเงิน (บาท)
ภาคเหนือ 1 บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น 2,812,014,000 บมจ. ทีโอที 1,889,999,927
ภาคเหนือ 2 บมจ. ทีโอที 2,103,800,000 บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 786,549,600
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ. ทีโอที 2,492,599,999 บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 532,064,800
ภาคกลาง-ใต้
และ 3 จังหวัดชายแดนใต้รวม 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา
บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 1,868,235,000 บมจ. กสท โทรคมนาคม 504,423,740
  รวม 9,276,648,999 รวม 3,713,038,067

และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน
 
 
 

Download

  • Press-Release-300361-สำนักงาน-กสทช-ลงพื้นที่สะเมิงเปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบโรงเรียนบ้านป่าลาน.doc

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (30/3/2561 15:16:24)

Download