สำนักงาน กสทช. –จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล จัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G ภายในจุฬาฯ เป็นเวลา 2 ปี

  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการให้บริการโทรคมนาคม ตามแนวนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผลักดันประเทศไทยเข้าสู่เทคโนโลยี 5G

            นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันนี้ (11 ธ.ค. 2561) สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 ปี โดยจะดำเนินการศึกษา ทดสอบ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ระบบ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G ได้แก่ อุปกรณ์เชื่อมต่อ Internet of Things (IoT) ระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS) ระบบสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) เป็นต้น

            ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 5G ระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่าย และจะมีการพัฒนาบริการที่ได้จากการดำเนินการของศูนย์ทดสอบให้เป็นบริการนำร่อง และนำเสนอบริการดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยในส่วนนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นฝ่ายดำเนินการ

            “ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการให้บริการโทรคมนาคมที่จะสามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านทางโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายในระบบ 5G (The Fifth Generation Mobile Communication) เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การให้บริการโทรคมนาคมในระบบ 5G จึงเป็นอนาคตของการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมการให้บริการโทรคมนาคม เพื่อเป็นการวางรากฐานที่เข้มแข็งและรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่เทคโนโลยี 5G ในอนาคต”นายฐากร กล่าว

ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงโครงการความร่วมมือนี้ว่า เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศและช่วยให้สังคมไทยได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างทั่วถึง จำเป็นต้องมีการทดสอบ ทดลองเรียนรู้ และวิจัยเพื่อต่อยอดการพัฒนาบริการให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ตลอดจนการสร้างระบบนิเวศเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ มีโอกาสทำงานร่วมกันในการทดลองและพัฒนาบริการ 5G

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากจะมีบทบาทในการสร้างบุคลากรเพื่ออนาคตของประเทศแล้ว ยังมุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของสังคม โดยคณาจารย์และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายคณะวิชา การจัดตั้งศูนย์ฯ นี้สอดคล้องกับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะของมหาวิทยาลัย (Smart UniverCity)  และการบูรณาการศาสตร์กับภาคส่วนต่างๆ ของสังคมจะนำไปสู่การเสนอแนวทางการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยทุกภาคส่วนต่อไป

ศูนย์ทดสอบนี้จะทำหน้าที่เป็นเวทีกลางในการทดสอบทดลอง 5G ที่เป็นลักษณะของ Open Platform โดยความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ประกอบการ startup และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานวิจัยของรัฐ  เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ของประเทศเกี่ยวกับ 5G  ทั้งนี้ ศูนย์จะมีบทบาทสามด้านคือ การทดสอบทดลองและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการใช้งาน (Use Case)  และการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง” ศ.ดร.บัณฑิต กล่าว

Download

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/12/2561 13:41:43)

Download