กสทช. อนุมัติใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และย่าน 1800 MHz แก่ DTN ขณะเดียวกันสำนักงาน กสทช. แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดทำหลักเกณฑ์การประมูลและประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ล่วงหน้า

กสทช. อนุมัติใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และย่าน 1800 MHz แก่ DTN ขณะเดียวกันสำนักงาน กสทช. แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดทำหลักเกณฑ์การประมูลและประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ล่วงหน้า
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (12 ธ.ค. 2561) ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ให้แก่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)  โดยใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 สิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ย. 2576 ส่วนใบอนุญาต 900 MHz มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 สิ้นสุดในวันที่ 15 ธ.ค. 2576
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเช้าวันนี้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ได้นำเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz งวดที่ 1 จำนวน 50% ของราคาประมูลสูงสุด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,301.40 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้สำนักงาน กสทช. แล้ว โดยเงินดังกล่าวแบ่งเป็น หนังสือค้ำประกันจำนวน 1,900 ล้านบาท และเงินที่นำมาชำระอีกจำนวน 2,401.40 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รวมถึงก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 DTN ได้ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,963.38 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  ให้กับสำนักงาน กสทช. และได้ทำตามเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการก่อนการรับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ที่กำหนดไว้
ขั้นตอนต่อไปสำนักงาน กสทช. กำหนดมอบใบอนุญาตให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ 18 ธ.ค. 2561 สำหรับเงินค่าประมูลคลื่นความถี่คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่สำนักงานฯ ได้รับในวันนี้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายจากการประมูลเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป ส่วนในงวดที่ 2 DTN จะชำระเงิน 25% ของราคาประมูลสูงสุด งวดที่ 3 ชำระเงิน 25% ของราคาประมูลสูงสุด และงวดที่ 4 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย ชำระเงินค่าประมูลในส่วนที่เหลือทั้งหมด
นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เพื่อเตรียมการสำหรับการประมูลคลื่นความถี่ล่วงหน้า จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และ2.คณะทำงานพิจารณาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ซึ่งทั้งสองคณะมีระเวลาในการดำเนินการ 30 วัน
โดยคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มีอำนาจหน้าที่ศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ซึ่งรวมถึงจำนวนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ วิธีการอนุญาต คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต ราคาขั้นต่ำในการประมูล เงื่อนไขการชำระเงินค่าประมูล กระบวนการอนุญาต สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนของผู้รับใบอนุญาต และการออกแบบการประมูลที่เหมาะสม จัดทำแผนความถี่ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต และดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กสทช. 
ส่วนคณะทำงานพิจารณาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เสนอแนะมูลค่าคลื่นความถี่ที่จะใช้เป็นราคาขั้นต่ำในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสมกับสภาพตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย และดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กสทช. 

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (13/12/2561 11:17:49)

Download