การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz

การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz
วันที่ 18 มกราคม 2562
โดย พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.)
 

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้กำหนดให้คลื่นความถี่ 700 MHz เป็นคลื่นความถี่หลักสำหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโลกยุคใหม่ และเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยขับเคลื่อนแนวนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนและสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitization หรือ Digital Transformation) หรือแนวนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อรองรับ Thailand 4.0 และช่วยกระตุ้นรายได้ใหม่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ ก็คือทรัพยากรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งนำเอาคลื่นความถี่ 700 MHz มาจัดสรรใช้งานเพื่อผลักดันการให้บริการ 5Gสำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน คลื่นความถี่ 700 MHz เป็นคลื่นที่ใช้เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล อย่างไรก็ดี บทบัญญัติมาตรา 27 (12/1) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดอำนาจของ กสทช. ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันนั้น เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์มีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งสำคัญ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ (ผู้ให้บริการ OTT) โดยต้องลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ผู้ให้บริการ OTT ไม่ต้องแบกรับ เช่น ต้นทุนด้านการประมูล ค่าเช่าบริการโครงข่ายเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) และค่าเช่าโครงข่ายตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) ทั้งนี้ การลดต้นทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และช่วยให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อหลักที่เชื่อถือได้ของประชาชนทั่วประเทศ

เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์และเพื่อส่งเสริมการสื่อสารและสร้างองค์ความรู้ของประชาชนทั่วประเทศผ่านสื่อโทรทัศน์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อนำมาจัดสรรใหม่สำหรับกิจการโทรคมนาคม (5G) และนำเงินที่ได้จากการจัดสรรใหม่มาทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อลดต้นทุนการประกอบกิจการ ตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศฯ จะช่วยให้สามารถนำคลื่นความถี่ 700 MHz มาใช้สำหรับกิจการ 5G ได้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลต่อไป

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินการมีความสอดคล้องและต่อเนื่อง รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ทั้งมิติของผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ มิติภาคประชาชน และมิติของผู้ที่จะเข้ามาประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz (ร่าง) ประกาศฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การเรียกคืนคลื่นความถี่ การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และการนำคลื่นความถี่มาจัดสรรใหม่ไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน กล่าวคือ

  • ในส่วนของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน กำหนดให้เรียกคืนคลื่นย่าน 694 – 790 MHz (ช่วง 703 - 738 MHz คู่กับ 758 - 793 MHz รวม 2 x 35 MHz) จากผู้ประกอบกิจการภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อนำมาใช้สำหรับกิจการโทรคมนาคมหรือสำหรับเทคโนโลยี 5G โดยได้กำหนดการทดแทน ชดเชย หรือจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ ซึ่งได้แก่ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย และผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กล่าวคือ
- ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : ทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับมูลค่าเงินประมูล 1 งวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำ และ 2 งวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ รวมถึงค่าเช่าบริการโครงข่ายเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) และ ค่าเช่าโครงข่ายตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry)
- ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย และผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล:
  • ในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz กำหนดให้

- ประมูลคลื่นความถี่ 7 ใบอนุญาต ใบละ 2 x 5 MHz อายุใบอนุญาต 20 ปี
- ใช้วิธีประมูลแบบหลายรอบ และราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ
- ราคาขั้นต่ำเป็นไปตามหนังสือชี้ชวนตามที่คณะกรรมการประกาศ
- เสนอราคาเพิ่มไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตามกฎการประมูล
- แต่ละรายให้ประมูลได้ไม่เกิน 3 ชุดคลื่นความถี่ หรือ ไม่เกิน 2 x 15 MHz
- ผู้ชนะผ่อนจ่าย 9 งวด งวดแรก 20% งวด 2 – 9 10%
- กรณีไม่ชำระเงินประมูลงวดที่สองและงวดอื่น ๆ ต้องชำระเงินเพิ่มจำนวนเท่ากับผลคูณของจำนวนเงินประมูลที่ค้างชำระกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี คำนวณเป็นรายวัน
 

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (21/1/2562 8:43:30)

Download