สำนักงาน กสทช. ร่วม 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G กระจายทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการให้บริการไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันนี้ (20 มิถุนายน 2562) สำนักงาน กสทช. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำซึ่งกระจายอยู่ใน 3 ภูมิภาคของประเทศ ทั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดยความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นรูปแบบเดียวกับความร่วมมือการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ที่ได้ลงนามไปแล้วกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเจตนารมณ์ที่สำคัญในการขยายความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 5G เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้ง ต้องการให้มีความเชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะการทดลองทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ทางไกล (Telehealth)
นอกจากนี้ การทดลองทดสอบ 5G และพัฒนารูปแบบการใช้งาน (Use Case) ของแต่ละมหาวิทยาลัย จะดึงจุดเด่นของลักษณะอัตลักษณ์ภูมิศาสตร์ โอกาส และความท้าทายในแต่ละภูมิภาคเป็นตัวกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย (Digital Transformation) ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย  ระบบเกษตรกรรมนำสมัย (Smart Agriculture) ควบคุมการผลิตทางการเกษตรที่แม่นยำ ที่จะเป็นจุดเด่นในการทดลองทดสอบ 5G ของ มข. การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและหุ่นยนต์ในการควบคุมเครื่องวัดสภาพแวดล้อมและการแจ้งเตือนฉุกเฉิน (ค่า PM2.5) และการควบคุมโดรนในภารกิจการดับไฟ ที่จะเป็นจุดเด่นในการทดลองทดสอบ 5G ของ มช. และเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ที่แตกต่างจากภาคอื่น ประกอบกับมีหลายวิทยาเขตห่างไกลกันทาง มอ. จึงต้องการจะเน้นไปที่ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดและดูแลสุขภาพทางไกลผ่านเครือข่ายสื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะและการจัดการผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่
จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา เห็นพ้องกันว่า โครงการความร่วมมือกับ สำนักงาน กสทช. ในครั้งนี้ จะนำพาทุกฝ่ายไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คาดว่าจะสามารถขยายขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้นทั้ง 3 จังหวัด ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดด้านการแพทย์ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด และเป็นศูนย์กลางการขยายตัวในแต่ละภูมิภาค โดยเน้นความปลอดภัย การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามแนวทางของภาครัฐ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ทั่วไทย

สร้างโดย  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (20/6/2562 13:07:27)

Download