สำนักงาน กสทช. คืนเงินค่าใบอนุญาตดิจิตอลทีวีงวดที่ 5 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 ให้แก่ ช่อง 7 ช่อง Workpoint TV และช่อง SpringNews (ช่อง 19) ที่ชำระเงินมา จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,055.66 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (27 ก.ย. 2562) สำนักงาน กสทช. คืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลงวดที่ 5 ให้แก่ ทีวีดิจิตอล 3 ช่อง ได้แก่ บ.สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง SpringNews 19) บ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) และ บ.ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (ช่อง Workpiont TV) ที่ได้ชำระค่าใบอนุญาตฯ งวดที่ 5 มาแล้ว เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,055,662,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แยกเป็น คืนให้ บ.สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง SpringNews 19) เป็นเงิน 234,972,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) บ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) เป็นเงิน 398,040,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และ บ.ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (ช่อง Workpiont TV) เป็นเงิน 422,650,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โดยการคืนเงินดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ข้อ 12 (1) (1.1) (ข) และข้อ 15 ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกเงินคืนคลื่นความถี่ตามคำสั่งดังกล่าว ได้รับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สองงวดสุดท้าย (งวดที่ 5 และงวดที่ 6) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 สำหรับผู้รับใบอนุญาตที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมเกินไปจากงวดที่ได้รับการยกเว้น ให้สำนักงาน กสทช. จ่ายเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืน

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (9/27/2019 2:12:50 PM)

Download