กสทช. จับมือกรมท่าอากาศยาน นำเทคโนโลยี 5G ให้บริการในสนามบิน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ
กรมท่าอากาศยาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G  โดยมีพลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม
นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่างภาคบริการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมการบินซึ่งถือเป็นประตูสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยนำเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นบริการในกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นำมาช่วยส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงประเทศไทยให้เกิดความสะดวกสบายและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน ผ่านการให้บริการสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport) โดยใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G และนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศของสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport Ecosystem) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติและนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือนี้
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ ด้วยเทคโนโลยี 5G จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะดำเนินการป้องกันและทำงานในเชิงรุกสำหรับการกระจายของ
เชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว
โดยนำนวัตกรรมที่ทันสมัยสามารถรายงานควบคุม ป้องกัน รักษา ติดตาม ได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยี 5G
 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (30/7/2563 14:23:10)

Download