สำนักงาน กสทช. จับมือเพิ่มเติมกับ ทรู มูฟ เอช และ ซีพี ออลล์ ต่อยอดพัฒนาระบบ Mobile ID หรือบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน

สำนักงาน กสทช. จับมือเพิ่มเติมกับ ทรู มูฟ เอช และ ซีพี ออลล์ ต่อยอดพัฒนาระบบ Mobile ID หรือบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชำติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบ บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกในชื่อ Mobile ID หรือ “แทนบัตร” ณ สำนักงาน กสทช.
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ผ่านมาส สำนักงาน กสทช. ได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บน โทรศัพท์เคลื่อนที่ “แทนบัตร” หรือ Mobile ID ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด (AWN) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการทดสอบทดลองขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว ต่อมา สำนักงาน กสทช. ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ได้แก่ กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำระบบ “แทนบัตร” หรือ Mobile ID นี้ ไปพัฒนาต่อและประยุกต์ใช้ภายใต้ภารกิจ ต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน และวันนี้สำนักงาน กสทช. พร้อมแล้วที่จะขยายการทำงานร่วมกันกับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อทำการทดสอบทดลองในระยะ Sandbox อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถให้ประชาชนมาร่วมทดลองการใช้งานในช่วงไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ นอกจากนั้น ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมทำงานกับ ETDA และหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา การกำหนดมาตรฐานของการให้บริการในระยะทดสอบทดลองนี้ด้วย 
นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขยายบทบาทสู่การเป็น Digital Platform ของประเทศ ไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อผ่าน Digital Platform และทำงานร่วมกันในลักษณะ ของ Ecosystem เพื่อก่อให้เกิดพลังในการขยายขีดความสามารถสร้างสรรค์ Innovation หรือบริการ Digital ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับโครงการ Mobile ID ระยะทดสอบ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. ที่จะร่วมกันพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าของทรู มูฟ เอช  โดยจะทำการทดสอบทดลองร่วมกับซีพี ออลล์ ในช่วงแรกก่อน ขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆ ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ทำความตกลงร่วมมือกันไว้แล้ว ซึ่งทางทรู มูฟ เอช มีความยินดี ที่จะพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยัน ตัวตนด้วย Mobile ID ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ ประชาชน ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล ในการสนับสนุนให้ใช้ดิจิทัลไอดีในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศอีกด้วย
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา Digital ID Platform ของประเทศไทยโดย Mobile ID จะ สามารถนำมาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการของซีพี ออลล์ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. ที่จะร่วมกันส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในการให้บริการกับลูกค้าของ ซีพี ออลล์ โดยจะทำ การทดสอบทดลองร่วมกับทรู มูฟ เอช ในช่วงแรกก่อน โดยลูกค้าที่มาใช้บริการของซีพี ออลล์ จะสามารถใช้ Mobile ID ในการทำธุรกรรมหรือรายการต่างๆ ในที่สาขาของซีพี ออลล์ และในอนาคตจะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงาน อื่นๆ ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ทำความตกลงร่วมมือกันไว้แล้วต่อไป
 
 

สร้างโดย  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (29/9/2563 10:10:43)

Download